PISA 2012 Sonuçlarına Göre Yönetici Liderliği ve Okul Özerkliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi


PISA 2012 Results: The Effects of Principal Leadership and School Autonomy on Students’ Performance


Eğt. Öğrt. Planlamacısı Dr. Leyla YILMAZ FINDIK & Prof. Dr. Yüksel KAVAK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı PISA 2012 uygulaması sonuçlarına göre; Kore, Meksika ve Türkiye’de yönetici liderliği ve okul özerkliği uygulamalarının, öğrencilerin okuma becerileri başarısını ne ölçüde açıkladığını araştırmaktır. Çalışma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma grubu; bu üç ülkede PISA 2012 uygulamasına katılan 15 yaş grubu öğrencilerini kapsamaktadır. PISA 2012 uygulamasında, öğrencilerin “okuma becerileri” puanları dikkate alınarak okul müdürleri tarafından doldurulan anket verileri kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, Meksika ve Türkiye’de okul yöneticilerinin liderlik algı düzeylerinin Kore’deki yöneticilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Kaynak dağıtımı ile ilgili konularda üç ülkenin okul yönetimlerinin de özerk olmadığı görülmektedir. Programı ve değerlendirme konularında Kore’deki okulların yüksek düzeyde özerk olduğu, buna karşılık Türkiye ve Meksika’daki okulların düşük özerkliğe sahip olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamını oluşturan Kore, Meksika ve Türkiye’de okul yöneticilerinin yönetici liderliği ve sahip oldukları okul özerkliği ile öğrencilerin okuma becerileri başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve bu değişkenlerin başarıyı yordayan değişkenler olduğu görülmektedir.


ABSTRACT
The study aims at examining the effects of principal leadership and school autonomy on students’ reading literacy performance in Korea, Mexico and Turkey according to the PISA 2012 results. This is a correlational research study. The sample covers 15 year-old students taking PISA 2012 exam in Korea, Mexico and Turkey. The data of the study was comprised of the students’ reading literacy performance and the questionnaire that the school principals responded in Korea, Mexico and Turkey in PISA 2012. The study revealed that school principals in Mexico and Turkey showed leadership more frequently than the ones in Korea. The study also indicated that both the principal leadership and the school autonomy had a statistically significant effect on students’ reading performance and these are the predictors of students reading performance in Korea, Mexico and Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: PISA, yönetici liderliği, okul özerkliği, öğrenci başarısı, eğitimin niteliği


KEYWORDS: PISA, principal leadership, school autonomy, student performance, quality of education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education