ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR KAYGISI VE BİLGİSAYAR ÖZYETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


AN INVESTİGATİON ON PROSPECTİVE TEACHER’S COMPUTER ANXİETY AND COMPUTER SELF EFFİCACY BASED ON SEVERAL VARİABLES


Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZTÜRK


ÖZET
Bu çalışmada bilgisayar kaygısı ile bilgisayar özyeterliği arasındaki ilişki ve bilgisayar kaygısının çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşma düzeyi incelenmiştir. Kafkas Üniversitesi Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenliklerinde okuyan 366 öğrenciye, Bilgisayar Kaygısı ve Bilgisayar Özyeterlik ölçekleri ile kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Veriler, t-testi, tek yönlü ANOVA ve pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar, düşük bilgisayar özyeterlik algısı ile yüksek bilgisayar kaygısı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu; cinsiyetin, özyeterlik algısını farklılaştırırken (erkek öğrencilerin bilgisayar özyeterlik algısı daha yüksek); bilgisayar kaygısını farklılaştırmadığını göstermiştir. Sınıf düzeyinin, hem bilgisayar kaygısı hem de özyeterliği için anlamlı bir fark oluşturmadığı; buna karşın bölüm değişkeninin, bilgisayar özyeterliği açısından anlamlı bir fark oluşturduğu bulunmuştur (Fen bilgisi öğretmenliğindekilerin bilgisayar özyeterlik algısı daha yüksek). Kullanım sıklığı, bilgisayar kaygısını azaltarak, bilgisayar özyeterliğini yükseltmiştir. Ayrıca kendi bilgisayarı ve daha çok bilgisayar deneyimi olan öğrencilerin, bilgisayar kaygıları daha düşük, bilgisayar özyeterlik algıları daha yüksek bulunmuştur.


ABSTRACT
The research was carried out in Kafkas University, Department of Turkish Education and Department of Elementary Science Education, with 366 students. Computer Anxiety Scale and Computer Self Efficacy and a set of demographic questions were used as data collection in this study. Datas were analyzed using t- test, one way ANOVA and Pearson correlation coefficient. Results showed significant correlation between higher computer self efficacy and low computer anxiety. Significant gender effects were found throughout, with males tending to report greater computer self efficacy but gender effects weren’t to computer anxiety. However department factor effects on computer efficacy were found significant but weren’t on computer anxiety. Frequency of use of computer effects on computer anxiety (the more frequent users were less anxious) and computer efficacy (the more frequent users were high computer efficacy). Moreover it was found that students who owned a PC at home less anxiety related to computers.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgisayar kaygısı, bilgisayar özyeterliği, cinsiyet


KEYWORDS: computer anxiety, computer self efficacy, gender

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education