Örgütsel Güç Oyunları ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki


The Relationship between Organizational Political Games and Organizational Dissent


Tezcan KORUCUOĞLU & İlknur ŞENTÜRK


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, örgütsel güç oyunları ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişkiyi öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırmada, öğretmenlerin örgütsel güç oyunu ve örgütsel muhalefet algılarını tespit etmek amacıyla öğretmenlere “Güç Oyunu Algı Ölçeği” ve “Örgütsel Muhalefet Ölçeği” uygulanmıştır. Böylece, güç oyunu algıları ile örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişkinin ortaya konması amacıyla gerekli veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda bu kavramların algı düzeyleri ve ilişkileri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada ilişkisel araştırma deseni kullanılmıştır. Öğretmenlerin güç oyunu algılarında, en çok “İttifak Kurma Oyunu”, “Stratejik Aday Oyunu” ve “İmparatorluk Kurma Oyunu” görülürken, en az “Islık Çalma Oyunu”, “Direnme Oyunu” ve “Genç Türkler Oyunu” görülmektedir. Örgütsel muhalefet bağlamında ise “Açık Muhalefet”, “Gizli Muhalefet” davranışlarına göre daha çok görülmektedir. Araştırmanın sonunda, örgütsel güç oyunları ile örgütsel muhalefet arasında pozitif yönlü düşük seviyeli bir ilişki tespit edilmiştir. Güç oyunları ile örgütsel muhalefetin birbirleri ile ilişkili kavramlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The objective of the present study was to investigate the relationship between political games and organizational dissent based on teacher views. In the study, “Political Games Perception Scale” and “Organizational Dissent Scale” were applied to teachers with the aim of defining teachers’ perceptions about political games and organizational dissent. Thus, the data were collected with the purpose of examining the relationship between political games and organizational dissent. The levels of teachers’ perceptions and the relationship between these concepts were investigated using the collected data. Therefore, the correlational research design was utilized in the present study. Analysis of the teachers’ perceptions on political games demonstrated that the dimensions of “Alliance-Building Game”, “Strategic-Candidates Game” and “Empire-Building Game” were observed the most, while “Insurgency Game”, “Whistle-Blowing Game” and “Young Turks Game” were observed the least. On organizational dissent, “Upward Dissent” was perceived more when compared to “Lateral Dissent”. Based on the gender variable, the results of political games favored the males in the dimensions of “Insurgency Game”, “Counter-Insurgency Game”, “Sponsorship Game”, “Empire-Building Game”, “Lording Game”, “Rival Camps Game”, “Whistle-Blowing Game” and “Young Turks Game”. At the end of the study, a positive and low correlation was identified between political games and organizational dissent. In conclusion, a relationship between political games and organizational dissent was determined in organizations. The said correlation was positive and low-level. It was also observed that political games and organizational dissent were interrelated concepts.


ANAHTAR KELİMELER: güç oyunları, örgütsel muhalefet, örgütsel davranış, eğitim örgütleri, öğretmen.


KEYWORDS: political games, organizational dissent, organizational behavior, educational organization, teacher.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education