Beden Eğitiminde Öğretmen Geribildiriminin Rolü: Aracı Değişken Olarak Motivasyonel İklim


The Role of Teacher’s Feedback in Physical Education: Motivational Climate as Mediator


Gökçe ERTURAN İLTER & Hülya AŞÇI


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi derslerinde öğretmenin geribildiriminin öğrencilerin algılanan motivasyonel iklim, içsel ve dışsal motivasyon, eğlence ve konsantrasyon düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Kesitsel veri toplamaya toplam 835 ortaokul öğrencisi (MYaş = 13.83±0.70) gönüllü olarak katılmıştır. Yapısal eşitlik modeli sonuçları, performans bilgisi geribildiriminin algılanan performans yaklaşımı ikliminin pozitif tahmin edicisi olduğunu ve algılanan ustalık ikliminin eğlence, konsantrasyon ve içsel motivasyonun pozitif tahmin edicisi olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında, algılanan motivasyonel iklimin, algılanan öğretmen geribildirimi ile motivasyon, eğlence ve konsantrasyon arasındaki ilişkiye aracılık etmediği belirlenmiştir. Sonuçlar, beden eğitimi ortamı için anlamı bakımından tartışılmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the role of perceived teachers’ feedback in the relationship between students’ perceptions of motivational climate, intrinsic and extrinsic motivations, enjoyment and concentration in physical education lessons. Total of 835 middle school students (MAge = 13.83±0.70) voluntarily participated to the cross-sectional data collection. Structural Equation Modeling showed that knowledge of performance feedback positively predicted perceived performance approach climate, perceived mastery climate positively predicted enjoyment, concentration and intrinsic motivation. Furthermore, perceived motivational climate was not found to mediate the relationship between perceived teachers’ feedback and motivation and lesson engagement. The results were discussed in terms of implications for physical education environment.


ANAHTAR KELİMELER: algılanan öğretmen geribildirimi, algılanan motivasyonel iklim, motivasyon, eğlence, konsantrasyon, beden eğitimi.


KEYWORDS: perceived teachers’ feedback, perceived motivational climate, motivation, enjoyment, concentration, physical education.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education