Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Examining the Knowledge Levels of Preservice Teachers About Special Relativity in Terms of Different Variables


Tuğba TAŞKIN & Şebnem KANDİL İNGEÇ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek, yaş ve cinsiyet açısından farklılıkları incelemektir. Araştırma grubu 138 (%58) kız ve 100 (%42) erkek toplam 238 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının yaşları 18 ile 37 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 21,33’dür. Araştırma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kapsamında yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Aslanides ve Savage tarafından geliştirilen, araştırmacılar tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan iki aşamalı “Görelilik Kavram Envanteri” kullanılmıştır. Çalışmada birden fazla bağımsız değişkenin birden fazla bağımlı değişken üzerindeki etkisi araştırıldığından İki Yönlü Manova (MANOVA) analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının özel görelilikle ilgili bilgi düzeylerinin “düşük” düzeyde olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının bilgi düzeyleri yaş değişkenine dayalı olarak farklılık gösterirken, cinsiyet değişkenine dayalı olarak farklılık göstermemektedir. Ayrıca lisans düzeyinde özel görelilik almamış olanların bilgi düzeylerinde cinsiyet ve yaş için anlamlı bir fark bulunamamıştır. Lisans düzeyinde özel görelilik dersi almış olan öğretmen adaylarında ise bilgi düzeyinin yaşa bağlı olarak arttığı görülmüştür.


ABSTRACT
ABSTRACT: The aim of this study is to determine the knowledge levels of preservice physics teachers about special relativity and examine them in terms of the variables of age and gender. The population of the research consists of 138 (58%) female and 100 (42%) male 238 students in total from the preservice teachers. The preservice teachers had an age range of 18-37 and an age average of 21,33. The study was conducted within the scope of screening model, which is among descriptive research methods. In the study, the data were collected by using the two-stage “Relativity Concept Inventory”, which was developed by Aslanides and Savage and adapted into Turkish by the rese-archers. Two-way multivariate analysis of variance (MANOVA) was used since the effect of several independent variable on several dependent variable was investigated in the study. According to the findings, it can be said that the knowledge level of preservice teachers about special relativity is "low". The level of knowledge of preservice teachers showed no statistically different patterns ac-cording to gender but showed different patterns according to age. About the variable of age; no significant difference was determined for preservice teachers that had not studied special relativity at the level of undergraduate. Furthermore, the knowledge levels were observed to increase accor-ding to age in preservice teachers that had studied special relativity at the level of undergraduate.


ANAHTAR KELİMELER: özel görelilik, öğretmen adayları, bilgi düzeyleri


KEYWORDS: special relativity, pre-service teachers, knowledge level


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education