Okuma Yazma Güçlüğü ve Bir Eylem Araştırması: İkinci Sınıf Örneği


Reading and Writing Disability and an Action Research: A Sample from Second Grade


Hayati AKYOL & Esra SEVER


ÖZET
Bu çalışmada, okuma ve yazma güçlüğü olan bir ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin Fernald yöntemi, yankılı ve tekrarlı okuma stratejileri ile okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden eylem araştırmasının kullanıldığı çalışma 2015 – 2016 bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Okuma hatalarının belirlenmesinde Yanlış Analiz Envanteri; yazının okunaklılık düzeyinin belirlenmesinde Çok Boyutlu Okunaklılık Ölçeği kullanılmıştır. Okuma ile ilgili durum belirleme çalışmasında, öğrenci ikinci sınıf metnini okuyamamış ve endişe düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Uygulamalar sonunda beş dakikalık süre içinde 92 kelimeden oluşan ikinci sınıf metninin 30 kelimelik bölümüne kadar okuyabildiği görülmüş ve öğrencinin 6 tane yanlış okuma ile 2 tane ekleme hatası yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan etkinlikler sonucunda öğrencinin okuma motivasyonu artmış, sesli okumaya başlamış ve doğru okuyabildiği ve okuyamadığı kelimeleri tespit etmeye başlamıştır. Hem bakarak yazma hem de dikte çalışmasında uygulamalar sonunda katılımcının yazısının okunaklılık düzeyinin orta düzeye yükseldiği görülmüştür.


ABSTRACT
In this study it is aimed to improve reading and writing abilities of a second grade student with dyslexia by using Fernald method and sonorous and repeatedly reading strategies. The study in which action research was used as a qualitative research design was conducted in the spring term of 2015-2016 school year. In order to determine the reading failures, The Informal Reading Inventory was used and to determine the readability of the writing Multidimensional Legibility Scale was used. In the identification study related to reading, students couldn’t read the second grade text and he was anxious. At the end of the applications it was understood that student could only read 30 words of the 92-words second grade text and it was determined that he made 6 misreading mistakes and 2 adding mistakes. The reading motivation of the student increased after the application, he began reading loudly and he was able to determine the letters which he can read or can’t. After the application, both in sight-writing and dictate writing studies it was realized that the readability level of the participant improved medium level.


ANAHTAR KELİMELER: Okuma Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, Okunaklılık, Fernald Yöntemi


KEYWORDS: Reading Disability, Writing Disability, Readability, Fernald Method


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education