Kariyer Engelleri Ölçeği’nin (KEÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Development of Career Barriers Inventory (CBI): Study of Validity and Reliability


Özlem ULAŞ & Seval KIZILDAĞ


ÖZET
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kariyer engellerini ölçmek amacıyla Kariyer Engelleri Ölçeği (KEÖ) geliştirilmiştir. Ölçek geliştirme aşamaları dört ayrı çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir üniversitede 2016-2017 öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören 25 öğrenci üzerinde ölçeğin pilot uygulama; 387 öğrenci üzerinde açımlayıcı faktör analizi, 573 öğrenci üzerinde doğrulayıcı faktör analizi ve 21 öğrenci üzerinde ise test tekrar test güvenirliği yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Aynı zamanda ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerlik çalışması için Algılanan Kariyer Engelleri Ölçeği kullanılmıştır. KEÖ’nün faktör sayısını belirlemede paralel analizden yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında madde toplam korelasyonu, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı, test tekrar test korelasyonu ile birleşik güvenirlik ve çıkarılmış ortalama varyans değerleri hesaplanmıştır. Farklı çalışma grupları üzerinde yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, sırasıyla içtutarlılık katsayıları ölçeğin birinci boyutu için .79-.75; ikinci boyut için .71-.63; üçüncü boyut için .71-.68 ve dördüncü boyut için .52-.50 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bütünü için içtutarlılık katsayısı .84 olarak bulunmuştur. Test tekrar test güvenirlikleri için düzeltilmiş korelasyon katsayıları (r) birinci boyut için .93, ikinci boyut için .81, üçüncü boyut için .89 ve dördüncü boyut için .65 olarak bulunmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study is to develop a scale to measure the career barriers of university students. In the scope of the study, pilot study on the scale of 25 students; explanatory factor analysis (EFA) on 387 students; confirmatory factor analysis (CFA) on 573 students and test-retest reliability on 21 students. An explanatory and confirmatory factor analysis was performed for the construct validity of the scale. The Perceived Career Barrier Scale was used for the criterion-related validity study. Parallel analysis has been used to determine the number of factors for CBS. In the reliability studies of the scale, item total correlation, Cronbach's Alpha internal consistency coefficient, test-retest correlation, composite reliability and average variance extracted values were calculated. According to the results of EFA and CFA, the coefficients of internal consistency were .79-.75 for the first dimension, .71-.63 for the second dimension; .71-.68 for the third dimension and .52-.50 for the fourth dimension of the scale. Also, the internal consistency coefficient was .84. Correlation coefficients (r) corrected for test retest reliability were found to be .93 for the first dimension, .81 for the second dimension, .89 for the third dimension, and .65 for the fourth dimension.


ANAHTAR KELİMELER: kariyer, kariyer engelleri, algılanan kariyer engeli, ölçek geliştirme, üniversite öğrencisi.


KEYWORDS: career, career barriers, perceived career barrier, scale development, university student.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education