6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Türkçe Dersine İlişkin Tutum Üzerine Etkisinde Sınıfın ve Cinsiyetin Rolü


The Role of Grade and Gender on the Effect of Reading Anxieties of 6th, 7th and 8th Grade Students regarding their Attitudes towards Turkish Course


Yasemin BAKİ


ÖZET
Bu araştırmada, yapısal eşitlik modellemesi yoluyla ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma kaygılarının, Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkisinde sınıf ve cinsiyet değişkenlerinin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmada, basit seçkisiz örnekleme yoluyla oluşturulan çalışma grubu; 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim göre 409 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerinin toplanmasında Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen “Okuma Kaygısı Ölçeği” ile Ünal ve Köse (2014) tarafından geliştirilen “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler yapısal eşitlik modellemesiyle çözümlenmiş olup, verilerin analizlerde SPSS 23 ve AMOS 22.0 yazılımları kullanılmıştır. Araştırmada betimleyici istatistikler ve demografik değişkenler için merkezi eğilim ve dağılım ölçütleri (frekans, yüzde, ortalama, basıklık ve çarpıklık) hesaplanmıştır. Katılımcıların okuma kaygılarının, Türkçe dersine ilişkin tutum üzerindeki etkisinde sınıf ve cinsiyetin rolünün incelenmesine dair oluşturulan modellere ilişkin parametrelerin tahminde maksimum olabilirlik (Maximum Likehood) yöntemi tercih edilmiştir. Analizler sonucunda uyum iyiliği değerlerinin incelenmesinde χ2/df, CFI, GFI, TLI, NFI, IFI, RMSEA ve SRMR uyum indeksleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hipotez modellerin geçerli olduğu; okuma kaygısının, Türkçe dersine ilişkin tutumun %5’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra okuma kaygısının, Türkçe dersine ilişkin tutumun 6, 7, ve 8. sınıfta sırasıyla %5, %4, %3’ünü açıklarken erkek öğrencilere ilişkin oluşturulan modelde %9, kız öğrencilere ilişkin oluşturulan modelde %5’ini açıkladığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
In this research, it is aimed to analyze the role of grade and gender variables on the effects of reading anxities of 6th, 7th and 8th grade students on their attitudes towards Turkish course through structural equation modeling. In the research carried out by the relational screening model, the study group formed by simple random sampling consisted of 409 6th, 7th and 8th grade students. “Reading Anxiety Scale” developed by Melanlıoğlu (2014) and “Attitude Scale Towards Turkish Course” developed by Ünal and Köse (2014) were used in the collection of the data. Data were analyzed by structural equation modeling and SPSS 23 and AMOS 22.0 software were used in the analysis of data. In the study, central tendency and distribution measures (frequency, percentage, mean, kurtosis and skewness) were calculated for descriptive statistics and demographic variables. The Maximum Likelihood method has been preferred in predicting the parameters related to the models formed to examine the role of grade and gender on the effect of participants' reading anxieties regarding the attitudes towards Turkish course. As a result of the analysis, the goodness of fit indices of χ2/df, CFI, GFI, TLI, NFI, IFI, RMSEA and SRMR were used in examining the goodness of fit values. As a result of the research, it has been found that hypothesis models were valid and reading anxiety explained 5% of the attitudes towards Turkish course. Besides, it has also been determined that reading anxiety explained the 5%, 4%, 3% of attitudes towards Turkish course in 6th, 7th and 8th grades respectively, while it explained 9% of it in the model formed for male students and 5% in the model created for female students.


ANAHTAR KELİMELER: Okuma kaygısı, Türkçe dersi tutum, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri, yapısal eşitlik modellemesi, cinsiyet, sınıf düzeyi.


KEYWORDS: Reading anxiety, attitude towards Turkish course, 6th, 7th and 8th grade students, structural equation modeling, gender, grade level.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education