Kariyer Uyumluluğu Psiko-eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi


Examination of Effectiveness of Career Adaptability Psycho-educational Program


Ali ERYILMAZ & Ahmet KARA


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 1. Sınıf Öğrencileri için Hazırlanan Kariyer Uyumluluğu Psiko-eğitim Programının ” etkililiğini incelemektir. Bu çalışma karma desende gerçekleştirilmiştir. Öncelikle çalışma nicel bir özellik göstermektedir. Bu araştırmanın nicel boyutunda, öntesti-sontesti ölçümlü, deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni, rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programı 1. sınıf üniversite öğrenciler için hazırlanan kariyer uyumluluğu programıdır. Araştırmanın bağımlı değişkeni ise, programa katılan üniversite öğrencilerin kariyer uyumluluk düzeyleridir. Çalışmanın nitel boyutunda ise fenomenolojik desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu, şeçkisiz atama yoluyla belirlenen, 16’sı deney grubunda ( 12 kız, 4 erkek); 16’sı da ( 11 kız, 5 erkek) kontrol grubunda yer alan toplam 32 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırmada, Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği, Psikolojik Danışmanlar İçin Kariyer Uyumluluğu Ölçeği ve Kariyer Uyumluluğu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, programın etkililiğini belirlemek için Betimsel İstatistikler, Mann Whithney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Nicel bulgulardan Man Whitney U-Testi sonuçlarına göre kontrol grubunda yer alan öğrencilere göre, deney grubunda yer alan öğrencilerin kariyer uyum yetenekleri (u= 53.50; p<0.01), kariyer uyumluluğu (u= 29.50; p<0.01), psikolojik danışmanlar için kariyer uyumluluğu (u= 18.00; p<0.01) sıra ortalama ve sıra toplam puanlarının daha yüksek olduğunu bulunmuştur. Deney grubunda yer alan öğrencilerin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi analiz sonuçlarında deney grubundaki öğrencilerin, deney öncesine göre kariyer uyum yetenekleri toplam puanları (Z= -3.52; p<0.01), kariyer uyumluluğu toplam puanları (Z= -3.41; P<0.01), psikolojik danışmanlar için kariyer uyumluluğu toplam puanlarının arttığı (Z= -3.52; p<0.01) bulunmuştur. Geliştirilen kariyer uyumluluğu programının, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı birinci sınıf öğrencilerinin kariyer uyumluluk düzeylerine olumlu katkı sağladığı sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effectiveness of the career adaptability psycho-education program for first year students in the guidance and psychological counseling undergraduate program. This study has been carried out in a mixed method. First of all, the study has a quantitative feature. In the quantitative dimension of this research, quasi-experimental design with pretest-posttest measures and experiment and control group was used. In the qualitative dimension of the study, phenomenological design is used. The study group consisted of 16 girls in the experimental group (12 girls, 4 boys), determined by random assignment, and also 16 (11 girls, 5 boys) in the control group. Participants were selected through purposeful sampling method. Career Adaptability Scale, Career Adapt-abilities Scale and Career Adaptability Scale for Psychological Counselors were used in the research. In the study, Descriptive Statistics, Mann Whithney U and Wilcoxon Marked Ranks Test were used to determine the effectiveness of the program. When the results of the quantitative analysis were examined, the mean scores of the students in the experimental group in terms of total score of career adapt-abilities scale (Z = -3.52, p <0.01),, total score of career adaptability scale (Z = -3.41, P <0.01) and total score of career adaptability scale for counselors (Z = -3.52, p <0.01) for post-test were higher than pre-test’ scores. Furthermore, comparison of the both groups indicated that individuals in experimental group had higher scores from all scales than control group. The resulting career adaptability program has resulted in a positive contribution to the career adaptability of first-year students in the guidance and counseling program.


ANAHTAR KELİMELER: kariyer, uyumluluk, kariyer uyum yetenekleri, psikolojik danışman


KEYWORDS: career, adaptability, career adapt-abilities, psychological counseling


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education