ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN FORMATLARIN HALE ETKİSİ, CÖMERTLİK ETKİSİ VE KULLANICI TEPKİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI


COMPARING STUDENT EVALUATION FORMATS IN TERMS OF HALO EFFECT, LENIENCY EFFECT AND USER REACTIONS


Yrd. Doç. Dr. Afife Başak OK, Prof. Dr. H. Canan SÜMER & Prof. Dr. Reyhan BİLGİÇ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin öğretim elemanı performansını değerlendirmede kullanılabilecek iki farklı değerlendirme formatını psikometrik özellikleri (hale ve cömertlik/aşırı olumluluk etkileri) ve kullanıcı tepkileri açısından karşılaştırmaktır. Bu amaçla geliştirilen davranış odaklı değerlendirme ölçeği (DODÖ) ve grafik değerlendirme ölçeği (GDÖ) toplam 270 üniversite öğrencisine (NBARS = 126; NGRS = 144) uygulanmış ve öğrencilerden gerçek hayattaki öğretim elemanlarının ders sırasındaki performansını değerlendirmeleri istenmiştir. Formatlardan hiçbiri psikometrik açıdan diğerinden belirgin bir şekilde üstün bulunmamakla birlikte GDÖ’nün hale etkisine dayanıklılık açısından DODÖ’den biraz daha iyi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, GDÖ ile karşılaştırıldığında DODÖ kullanıcılardan daha az olumlu tepkiler almıştır. Davranış odaklı bir değerlendirme ölçeği geliştirmek için gereken farklı kaynaklar düşünüldüğünde GDÖ’nün DODÖ’ye tercih edilebileceği yönünde bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulguların sonuçları geleceğe yönelik önerilerle birlikte tartışılmaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to compare two different rating scales to be used in student evaluation of instructors in terms of psychometric properties, mainly halo and leniency effects, and user reactions. A behaviourally anchored rating scale (BARS) and a graphic rating scale (GRS) were developed and administered to a total sample of 270 college students (NBARS = 126; NGRS = 144) rating their real-life instructors. Although neither format had a clear psychometric advantage over the other, the GRS format was found to be slightly better than the BARS format in terms of resistance to halo. Furthermore, the BARS format received less favourable user reactions than did the GRS format. Considering the differential resources required for the development of a behaviour-based rating scale, the present results indicated the GRS format as being preferable to the BARS format. The implications of the findings are discussed along with suggestions for future research.


ANAHTAR KELİMELER: değerlendirme formatları, öğrenci değerlendirmeleri, kullanıcı tepkileri, hale etkisi, cömertlik etkisi


KEYWORDS: rating formats, student evaluations, user reactions, halo, leniency

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education