Algılanan stres ve üniversite yaşamına uyum ilişkisinde bir aracı değişken: Ayrılık anksiyetesi


A mediation variable in relation to perceived stres and adaptation to university life: Separation anxiety


Miraç Neslihan AKHUNLAR-TURGUT, Özge SARIOT, Feyza KARSLI & Mehmet ŞAKİROĞLU


ÖZET
Bu araştırmada, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin algıladıkları stres ile üniversite yaşamına uyumu arasındaki ilişkide öğrencilerin ayrılık anksiyetesi belirtilerinin aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrenim gören 269 birinci sınıf öğrencisi (86 Erkek, 183 Kadın) katılmıştır (Yaş ort.=20, ranj 17-29, SS = 1.40). Öğrencilere, Üniversite Yaşamı Ölçeği, Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi, Algılanan Stres Ölçeği ve Demografik Bilgiler Formu kağıt-kalem testi olarak uygulanmıştır. Bu çalışmada veriler, aracı değişken rolü test etmek amacıyla SPSS regresyon analiziyle test edilmiştir. Sonuçlarda, algılanan stres ve ayrılık anksiyetesi arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Hem algılanan stres hem de ayrılık ankiyetesi üniversite yaşamına uyumun tüm alanlarıyla negatif yönde bir ilişkiye sahiptir. Ayrılık anksiyetesinin algılanan stres ve üniversite yaşamına uyum, akademik uyum, duygusal uyum ve karşı cinsle ilişkilerde uyum düzeyleri arasında kısmi aracılık rolüne sahip olduğu görülmüştür. Ayrılık anksiyetesi, üniversite öğrencilerinin algıladıkları stres ve üniversiteye uyumları arasındaki ilişkiyi açıklayan faktörlerden birisidir. Bulgular ilgili literatüre bağlı olarak tartışılmıştır.


ABSTRACT
This study aimed to investigate the mediator role of separation anxiety symptoms on between perceived stres and adaptation to university life of freshmen. 269 freshmen particpated the study (86 man, 183 women). Participants’ age range is 17-29 with a mean of 20 (SD = 1.40). Participants completed the University Life Scale, Separation Anxiety Symptoms Inventory and Perceived Stress Scale as paper pencil tests. The mediator role of separation anxiety sypmtoms was tested by SPSS regression analyses. Results indicated that, there is positive relation between perceived stres and separation anxiety. Beside, both perceived stres and separation anxiety have negative relation with adaptation to university life. Finally, Separation anxiety syptoms have a partial mediation effect on between perceived stress-adaptation to university life, perceived stress-academic adaptation, perceived stress-emotional adaptation and perceived stress-opposite sex relations adaptation.


ANAHTAR KELİMELER: algılanan stres, ayrılık anksiyetesi, üniversite yaşamına uyum


KEYWORDS: perceived stres, separation anxiety, adaptation to university life


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education