Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyum ve Yılmazlık Düzeylerinin Anne-Baba Tutumlarıyla İlişkisi Açısından İncelenmesi


Investigating Life Satisfaction and Resilience Levels of High School Students based on the Relation with Parental Attitudes


Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ & Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI


ÖZET
Bu araştırmanın amacı; lise öğrencilerinin yaşam doyumu ve yılmazlık düzeylerinin anne-baba tutumlarına göre incelemesidir. Bununla birlikte öğrencilerin yaşam doyumu ve yılmazlık düzeylerinin cinsiyete ve algılanan akademik başarıya göre farklılaşma düzeylerini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ve Kocaeli’nde farklı liselerde eğitim gören 694 (meslek lisesi, imam-hatip lisesi, özel fen lisesi, düz lise ve anadolu lisesi) lise öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Doyumu Ölçeği, Yılmazlık Ölçeği ve Ana-Baba Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; yaşam doyumu ve yılmazlık ile anne-baba tutumları arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Demokratik anne baba tutumu ile yaşam doyumu ve yılmazlık arasında pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Otoriter anne ve baba ile yaşam doyumu ve yılmazlık arasında da negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Yaşam doyumu ve yılmazlık düzeyinin cinsiyete göre farklılaşmadığı gözlenmiştir. Akademik başarısını düşük olarak algılayan öğrencilerin yaşam doyumları akademik başarılarını orta, iyi ve çok iyi olarak algılayan öğrencilerin yaşam doyumundan anlamlı bir şekilde düşük olduğu görülmüştür. Akademik başarısını düşük olarak algılayan öğrencilerin yılmazlıkları akademik başarısını ortanın altı, orta, iyi ve çok iyi olarak algılayan öğrencilerin yılmazlıklarından anlamlı bir şekilde düşük olduğu saptanmıştır. Bulgular, elde edilen sonuçlarla birlikte literatürdeki araştırmalarla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to; examine life satisfaction and resilience levels of high school students with respect to parental attitudes In addition, whether or not the life satisfaction and resilience levels of students differ with respect to gender and perceived academic achievement was aimed at being examined. The study group consists of 694 students studying in various vocational high schools, religious vocational high schools, private science schools, regular high school and Anatolian high schools in İstanbul and Kocaeli. The Personal Information Form, Life Satisfaction Scale, Resilience Scale and Parental Attitude Scale were used in collecting the data. According to the study findings; relationships were observed between life satisfaction and resilience and with parental attitudes. Positive, weak and significant relationships were detected between democratic parental attitude and life satisfaction and resilience. Weak and negative significant relationships were observed between authoritarian mother and authoritarian father with life satisfaction and resilience. According to our findings, it was observed that life satisfaction and resilience levels do not differ based on gender. Life satisfaction levels of students who perceive their academic achievement low were observed to be lowers than life satisfaction levels of students who perceive their academic achievement low, good and very good. Resilience levels of students who perceive their academic achievement low were again observed to be lower than resilience levels of students who perceive their academic achievement below medium, medium, good and very good. Findings were discussed by relating the results with the studies in the literature.


ANAHTAR KELİMELER: Lise öğrencileri, yaşam doyumu, yılmazlık, anne-baba tutumu


KEYWORDS: High school students, life satisfaction, resilience, parental attitude


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education