İhtiyaç Doyumunun Yaşam Amaçları ile Akademik Motivasyon Arasındaki Aracı Rolü


The Mediator Role of Satisfaction of Needs between Academic Motivation and Life Goals


Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


ÖZET
Bu çalışma, akademik motivasyon ile yaşam amaçları arasında ihtiyaç doyumunun aracılık rolünü test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 136 kadın ve 123 erkek olmak üzere toplam 259 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın verileri kişisel bilgi formu, genel ihtiyaç doyumu ölçeği ve yaşam amaçları ölçekleri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modeli yönteminden faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ihtiyaç doyumunun aracılık rolünün önemli olduğu bulunmuştur. Lise öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerini yükseltmek için, yaşam amaçları belirlemeleri ve bu süreçte de psikolojik ihtiyaçlarını doyurmaları önerilebilir.


ABSTRACT
The present study aims to test the theoretical model which assumes that academic motivation of high-school students is affected by need satisfaction and having life goals. The present study was conducted on 259 high-school students (136 male, 123 female) whose mean age was 15.84, and standard deviation was 0.75. The data of this study were collected by personal information form, the Scale of General Need Satisfaction, the Scale of Academic Motivation and also the Scale of Life Goals. In order to analyse the data, structural equation modelling method was used. Fit values indicated that the theoretical model was consistent with the data obtained. The results showed that high-school students combine their life goals with satisfaction of needs, a combination that appears to increase their academic motivation levels.


ANAHTAR KELİMELER: Akademik motivasyon, yaşam amaçları, ihtiyaç doyumu


KEYWORDS: Academic motivation, life goals, need satisfaction


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education