FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN UYGULADIĞI SINIF YÖNETİMİ TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI


THE PERCEPTIONS OF STUDENTS TOWARDS THE CLASSROOM MANAGEMENT TECHNIQUES USED BY SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS


Yrd. Doç. Dr. Aşkın KİRAZ & Kemal OMAĞ


ÖZET
Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta görev yapan Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin uyguladığı sınıf yönetimi tekniklerinin öğrencilerin algılarına göre değerlendirilmesi ve bu tekniklerin, öğrencilerin fen derslerine yönelik tutumları ile ilişkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Lefkoşa’da KKTC MEB Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı dört değişik türdeki okulda eğitim gören 589 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemiyle yürütülen araştırmada ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Ölçme aracı Fen Tutum Ölçeği ve Sınıf Yönetimi Değerlendirme Ölçeği olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Geçerlik ve güvenirlik çalışması için ölçekler analiz edilmiş ve Cronbach Alfa değerleri bulunmuştur. İstatistiksel analizlerde “t-testi” ve “Mann-Whitney U-testi” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin Fen ve Teknoloji derslerine karşı olumlu bir tutum sergilediklerini, öğrencilerin çalışmanın tüm değişkenlerine göre öğretmenlerinin sınıf içi davranışlarını olumlu değerlendirdiklerini göstermektedir.


ABSTRACT
In this study it is aimed to evaluate the classroom management techniques of teachers of Science and Technology subject in the Northern Cyprus according to the perceptions of students and to reveal the attitude of students towards science. The participants in this study are 589 primary education students in four different types of schools which are all located in Nicosia. The correlational survey model has been conducted in this research which is a quantitative study. The instrument consists of two sections which are the Science Attitude Scale and the Classroom Management Evaluation Scale. For the reliability and validity purposes, the data has been analyzed and the Cronbach Alpha value was found. T-Test and Mann-Whitney U-Test have been used as the statistical analysis. This study indicated that the perceptions of students towards the teachers’ behaviors in class are quite positive according to the all variables.


ANAHTAR KELİMELER: sınıf yönetimi teknikleri, fen ve teknoloji, fene karşı tutum.


KEYWORDS: classroom management techniques, science and technology, attitude to science

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education