Öğretim Üyelerinin Üniversite, Akademisyenlik ve Bilimsel Araştırma Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi


An Investigation of Academicians’ Perceptions About Concepts of University, Academicianship and Scientific Research Through Metaphors


Arş. Gör. Sevgi YILDIZ & Doç. Dr. Sıddıka GİZİR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Mersin Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerinin, üniversite, akademisyenlik mesleği ve bilimsel araştırma kavramlarına yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Mersin Üniversitesi'nin en büyük yerleşkelerinde (Çiftlikköy ve Yenişehir) yer alan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görev yapan profesör, doçent ve yardımcı doçent olmak üzere toplam 223 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen ve 5 soru içeren veri toplama aracı ile metafor tekniği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler "içerik analizi" tekniği ile analiz edilmiştir. Öğretim üyelerinin üniversite kavramına yönelik ürettikleri metaforların analizi sonucunda, bu kavrama yönelik görüşlerin üniversitenin yapısı, üniversitenin işlevi ve üniversitede ilişkiler ve iletişim olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmektedir. Akademisyenlik mesleğine yönelik metaforların analizi sonucunda ise mesleğin doğası ve mesleğin işlevleri olmak üzere iki tema ortaya çıkmıştır. Bilimsel araştırma kavramına yönelik görüşler bilimsel araştırmanın doğası ve amacı olmak üzere iki tema kapsamında ele alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre yeni nesil üniversite anlayışının benimsenmediği ancak yükseköğretim sistemine yerleşmeye başladığı söylenebilir. Buna göre ikinci kuşak üniversite ve üçüncü kuşak üniversite arasında bir geçiş yaşandığı öğretim üyelerinin görüşlerine göre ortaya konmuştur. Geçiş sancılarının ise üniversitelerin ve öğretim üyelerinin bizzat müdahil olacağı bir çözüm süreci ile aşılabileceği düşünülmektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determinate the perception of different faculty members of Mersin University about university, profession of academicianship and scientific research. Sample of the study consists of 223 lecturer that are working in the faculties in the two biggest campuses. Data of the study was collected via data collection tool, and analyzed by “content analysis”. As a result of the analysis that faculty members produced about concept of university, opinions about this concept are gathered in three themes that are university’s structure, university’s function and relationships and communications in university. As an analysis of the metaphors about academicianship, two themes were found that are nature of the profession and functions of the profession. Opinions about scientific research are gathered in two themes as nature of the scientific research and purpose of the scientific research. This situation has indicated that the understanding of next generation university has not been yet fully adopted at university, but it can be said that this is a sign of the transition period. It is thought to be a transition from science-based universities, which are called the second generation, to the third generation universities, which are called entrepreneurial universities.


ANAHTAR KELİMELER: Yükseköğretim, üniversite, yeni nesil üniversite, akademisyenlik mesleği, metafor.


KEYWORDS: Higher education, university, new generation university, profession of academician, metaphor.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education