Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Okuryazarlık Düzeylerinin Mikroöğretim Aracılığıyla Geliştirilmesi


Improvement of Preservice Teachers’ Literacy Levels Concerning Complementary Assessment and Evaluation Techniques through the Microteaching


Vural TÜNKLER & Cemal GÜVEN


ÖZET
Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tamamlayıcı ölçme-değerlendirme tekniklerine yönelik okuryazarlık düzeylerinin gelişmesinde mikroöğretim yönteminin etkisi incelenmiştir. Karma yöntem desenine uygun gerçekleştirilen bu araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın birinci aşaması gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu modele göre tasarlanmıştır. Bu amaçla deney (N=30) ve kontrol grubu (N=30) olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak “Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Okuryazarlık Testi” ile “Mikroöğretim Uygulama Süreci Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov testi, bağımsız örneklem t-testi ve iki faktörlü ANOVA’dan yararlanılmıştır. Araştırmanın ikinci aşaması durum çalışması desenine göre tasarlanmış, verilerin toplanmasında “Gözlem” ve “Yapılandırılmış Görüşme Formu” ve “etkinlik değerlendirme günlükleri”nden faydalanılmıştır. Ulaşılan verileri açıklayacak kavram ve ilişkilere ulaşmada içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, mikroöğretimin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tamamlayıcı ölçme-değerlendirme tekniklerine yönelik okuryazarlık düzeylerinin gelişmesinde etkili bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
This study investigated the effect of the microteaching method on improving preservice social studies teachers’ literacy levels concerning complementary assessment and evaluation techniques. This study, which was implemented the mixed method design, involves two stages. The first stage of the study was designed according to the pretest-posttest control group model, which is one of the true experimental models. To this end, two groups were formed, an experimental group (N=30) and a control group (N=30). “Literacy Test for Complementary Assessment and Evaluation Techniques” and “Assessment Form for the Process of Microteaching” were used as data collection instruments. Kolmogorov-Smirnov test, independent sample t test and two-factor ANOVA were used in the analysis of the data. The second stage of the study was designed according to the case study design and “Observation”, “Structured Interview Form” and “Activity Assessment Diaries” were used to collect the data. The content analysis technique was used to reach concepts and relationships that would explain the data obtained. As a result of the study, it appeared that the microteaching was an effective method in improving preservice social studies teachers’ literacy levels concerning complementary assessment and evaluation techniques.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen adayları, değerlendirme okuryazarlığı, mikroöğretim


KEYWORDS: Preservice teachers, assessment literacy, microteaching


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education