Öz-Düzenlemeli Yabancı Dil Öğrenme Strateji Kullanımı Ölçeği'nin Geliştirilmesi


Developing a Scale for Self-Regulated L2 Learning Strategy Use


Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL & Arş. Gör. Dr. Sinem DÜNDAR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Oxford (2011) tarafından geliştirilen Stratejik Öz-Düzenleme Modeli'ne dayanarak öz-düzenlemeli yabancı dil öğrenme stratejisi kullanımına ilişkin bir ölçek geliştirmektir. Araştırma, 305 (232 kız, 73 erkek) öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçek altı alt boyuttan ve dörtlü Likert tipi 35 maddeden oluşmuştur (Ölçeğin açıkladığı toplam varyans miktarı 41.625%, maddelerin faktör yük değerleri .80 ile .35 arasında değişmektedir). Doğrulayıcı faktör analiz sonuçları, ölçeğin açımlayıcı faktör analiz sonuçlarını doğrulamıştır ve bulgular modelin uygun olduğunu göstermiştir (χ2/ df=1298,61/545). Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .44 ve .76 arasında değişmektedir. Üst %27 ve alt %27 grupları ile yapılan t-test sonuçları, farkların tüm madde ve faktörler için anlamlı olduğunu ortaya koymuştur (p<.05). Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.85 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları, Öz-Düzenlemeli Yabancı Dil Öğrenme Strateji Kullanımı Ölçeği'nin, yabancı dil öğrenenlerinin strateji tercihlerini belirlemede ve bu stratejileri yabancı dil eğitimi bağlamında ne derecede kullandıklarını tespit etmekte yararlanılacak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
This study aims to develop a scale on the use of self-regulated L2 learning strategies basing on Oxford's (2011) the Strategic Self-Regulation (S2R) Model. The study was conducted with 305 (232 female, 73 male) participants. In order to determine construct validity, EFA and CFA were applied. Depending on the results of EFA, the scale is composed of 35 items on a 4 point Likert type embedded in 6 dimensions (the total variance explained is 41.625%, factor loadings of 35 items vary from .80 to .35.). CFA confirmed the results of EFA, and the findings showed that the model had acceptable fit (χ2/ df=1298,61/545). The corrected item total correlation values of items in the scale range from .44 to .76. The results of t-test with top 27% and bottom 27% groups revealed that the differences are significant (p<.05) for all items and factors. The overall reliability of the model demonstrated that the model is acceptable with a Cronbach’s alpha statistic of 0.85. The findings reveal that the scale is a valid and reliable instrument which can be used to identify L2 learners' strategy preferences and to what extent they use them in language education contexts.


ANAHTAR KELİMELER: Öz-Düzenlemeli Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, Stratejik Öz-Düzenleme Modeli, Yabancı Dil Eğitimi, Ölçek Geliştirme


KEYWORDS: Self-Regulated L2 Learning Strategies, the Strategic Self-Regulation (S2R) Model, Foreign Languages Education, Scale Development


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education