Üniversite Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeyleri


Achievement-Oriented Motivation Levels of University Students


Doktora Öğrencisi Atilla ERGİN & Doç. Dr. Hakan KARATAŞ


ÖZET
Öz: Motivasyon bizi harekete geçiren, hareketimizde devamlılık sağlayan güçtür. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim sahasında da başarının ve etkili öğretimin en önemli bileşeni olduğu açıktır. Motivasyonu yüksek bireylerbaşarılı ve özgüvenli olmalarının yanı sıra, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağında bulunan “kendini gerçekleştirme duygusuna” sahiptirler. Eğitimde öğrencilerin başarı motivasyonunu etkileyen içsel ve dışsalkaynaklar vardır. Başarı Odaklı Motivasyon kaynakları ile akademik başarı arasındaki ilişkilerin yapısı öğrenim kademelerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin başarı odaklı motivasyonları cinsiyet, sınıf, bölüm, akademik ortalama, üniversite tercih sıralaması ve öğrenci kulübüne üyelik değişkenleri açısından ele alınmıştır. Çalışmaya İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren 9 ayrı bölümden toplam 440 öğrenci katılmıştır. Ölçme aracı olarak, katılımcıların başarı odaklı motivasyonlarını ölçmek amacıyla “Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler Pearson correlation, t-testi ve one-way ANOVA analizleri ile yorumlanmıştır. Başarı odaklı motivasyon ile ilişkisi olan ve farklılık oluşturan değişkenler muhtemel çözüm önerileri üretmek adına alan yazınla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.


ABSTRACT
Abstract: Motivation is the power that gives us action, the continuity in our action. It is clear that the most important component of success and effective teaching is in education as it is in every field of life. Highly motivated individuals have a "sense of self-realization" that is at the top of Maslow's hierarchy of needs, as well as being successful and confident. There are internal and external resources that influence the motivation of students' success in education. The structure of the relationships between achievement-focused motivation resources and academic achievement may vary according to the learning stages. In this study, achievement-oriented motivations of university students were examined in terms of gender, class, department, academic average, university preference order and membership variables of student club. 440 students from 9 different departments attending the study and training at Istanbul Technical University participated. The "Achievement Orriented Motivation Scale" was used as a measurement tool based on measuring participants' motivation for success. The collected data were analyzed by Pearson correlation, t-test and one-way ANOVA. Variables that are related to achievement-focused motivation and that are different have been discussed in relation to field literature in order to produce possible solution proposals.


ANAHTAR KELİMELER: Başarı-odaklı motivasyon, başarı, motivasyon, üniversite öğrencileri


KEYWORDS: Achievement-oriented motivation, achievement, motivation, university students


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education