Velilerin Okul İklimi ve Veli Katılımı Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Parents’ Perceptions of School Climate and Parent Involvement in terms of Some Variables


Hasan Yücel ERTEM & Gökçe GÖKALP


ÖZET
Diğer kurumlar gibi okullar da belli karakterlere sahiptir ve bunlar okul iklimini oluşturur. Okul iklimi olumlu eğitim çıktılarıyla yakından ilişkilidir. Örneğin, açık iklimli bir okul veli katılımını artırabilir. Bu çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturan biyo ekolojik teoriye göre çocuklar; okul, aile ve çevre arasındaki etkileşimden etkilenmektedir. Bu etkileşim, çocukları hem öğrenmelerine hem de psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerine yön vermektedir. Çalışmanın amacı velilerin eğitim düzeyi ile çocuklarının öğrenim kademesinin velilerin okul iklimi algısı ve veli katılımına etki edip etmeyeceğini araştırmaktır. Araştırma deseni nedensel karşılaştırma olup çalışmanın katılımcıları Ankara’daki ilk ve orta okul velileridir. 1325 veliden toplanan veriler iki yönlü çok değişkenli varyans analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre velilerin eğitim düzeyi ile çocuklarının öğrenim kademesi velilerin okul iklimi algısı ve veli katılımını etkilemektedir. İlköğretim mezunu olan ilkokul velileri okula daha fazla katılım sağladıklarını düşünmektedirler.


ABSTRACT
Like other organizations, schools have specific characteristics which form the school climate. School climate is closely related to positive education outcomes. To illustrate, schools with open climate may increase parent involvement in the school. According to Bio-ecological theory which is the theoretical framework of the current study, children are influenced by interaction among school, family and community. This interaction leads to both learning and psychological, social, and emotional development of children. The aim of this study is to explore whether education level of parent and grade of student make a difference on perceptions of school climate and parent involvement. The design of the study is causal comparative research. The participants of the study were primary and middle school parents in Ankara. Data gathered from 1325 parents were analyzed in two-way Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). The results of the analyses showed that parent perception of school climate and parent involvement differed by education level of the parents and grade level of their children. Parents who have elementary degree and have a child in primary school perceive that they are more involved in schooling.


ANAHTAR KELİMELER: okul iklimi, sağlıklı okul, veli katılımı, okul-çevre işbirliği, okul-aile birliği


KEYWORDS: school climate, healthy school, parent involvement, school-family partnership, parent-teacher


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı