Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Zihinsel İmajları ve Yöntem-Teknik Yaklaşımları


Mental Images and Method-Technique Approaches of Teacher Candidates of Preschool Teaching towards Science Education


Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN & Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı okul deneyimi dersi alan aday okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimi ve öğrenimine yönelik zihinsel imajlarını ve benimsedikleri yöntem ve teknikleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya Amasya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden toplam 44 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler Thomas, Pedersen ve Finson (2001) tarafından geliştirilen Fen öğretmeni Çizim Testi (DASTT-C) ve yöntem-tekniklerin sorgulandığı bir uygulama kağıdı yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler dokuman analizi yoluyla incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre aday öğretmenler geleneksel yaklaşıma sahiptir. Geleneksel yaklaşıma sahip aday öğretmenler kendilerini fen öğretimi konusunda yeterli görmektedir. Ancak benimsenen yaklaşım ile kullanılan öğretim yöntem ve teknikler arasında bir benzerlik bulunmamaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak bir takım öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the mental images and adopted methods and techniques of the pre-school teacher candidates towards science teaching and learning. A total of 44 teacher candidates from Preschool Teaching Department of Amasya University participated in the study. The data were collected through Draw-A-Science-Teacher-Test Checklist (DASTT-C) developed by Thomas, Pedersen and Finson (2001) and an application sheet which questioned the method-techniques. The obtained data were examined by document analysis. According to findings, candidate teachers have traditional approach. Candidate teachers who have traditional approach consider themselves sufficient on science teaching. However, there is no similarity between the adopted approach and the used teaching methods and techniques. A set of suggestions are presented based on the findings of the study.


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi öğretmenliği, zihinsel imaj, yöntem-teknik


KEYWORDS: pre-school teacher candidate, mental image, method-technique


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education