Mutluluğun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık: Öğretmen Örnekleminin İncelenmesi


Resilience as Predictor of Happiness: Investigation of Teacher Sample


Serkan ALTUNTAŞ & Hulisi GENÇ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin mutluluklarının psikolojik sağlamlık, cinsiyet, medeni durum, görev alanı, hizmet süresi, okul öğrenci sayısı ve kitap okuma durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini Malatya ili Battalgazi merkez ilçesinde ortaokullarda görev yapan, 169’u kadın (%41.3), 240’ı erkek (%58.7) toplam 409 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlere, “Kişisel Bilgi Formu”, “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu” ve “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” uygulanmıştır. Yapılan analizlerde ikili değişkenler için t-Testi ve çoklu değişkenler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile LSD tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; mutluluk için cinsiyet, medeni durum, görev alanı ve hizmet süresi değişkenleri açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Diğer değişkenler olan kitap okuma durumu ve okul öğrenci sayısı ile mutluluk arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Psikolojik sağlamlık ve mutluluk arasındaki. 48 korelasyon ilişkisi olduğu, ayrıca psikolojik sağlamlığın mutluluğun %24 kadarını yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
You The purpose of this study is to investigate whether happiness of teachers change according to resilience, sex, marital status, task area, service period, student number in the school and the position of reading book variables or not.The sample of the research is composed of 409 (169 women (%41.3), 240 men (%58.7)) teachers who work in secondary schools in Battalgazi district of Malatya. “Personal Information Form”, “The Oxford Happiness Questionnaire Short Form-OHQ-SF” and “The Brief Resilience Scale (BRS)” were applied to teachers in the research. T-Test for dual variables and ANOVA Statistics Technique and LSD Technique for multiple variables were used in the analyses. According to the result of the research; it was seen that there is no significant difference for happiness in terms of sex, marital status, task area and service period variables. It was determined that there is a significant relation between happiness and the position of reading book and student number in the school variables. It was concluded that there are 48 correlation relation between resilience and happiness, besides resilience predicts %24 of happiness. The results of the research were discussed in accordance with the relevant literature and the suggestions were offered.


ANAHTAR KELİMELER: mutluluk, psikolojik sağlamlık, öğretmen


KEYWORDS: happiness, resilience, teacher


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education