SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI


THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL RELATIONS SCALE TO TURKISH


Prof. Dr. Veli DUYAN, Prof. Dr. Selahattin GELBAL & Esra Çalık VAR


ÖZET
Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği, bireylerin sosyal destek algılarını sosyal ilişki unsurlarına göre ölçmek amacıyla Turner, Frankel ve Levin (1983) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışma, Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği’nin Türkiye için geçerliğini ve güvenirliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği 1070 ilköğretim öğrencisi üzerinde uygulanmış, Cronbach Alpha değeri .81 ve test-tekrar test güvenirliği ise .85 olarak bulunmuştur. Alt boyutlardan aile desteği için Cronbach Alpha değeri .74, arkadaş desteği alt boyutu için Cronbach Alpha değeri .75 bulunmuştur Geçerlik için yapılan doğrulayıcı faktör analizi Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği’nin ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
Provision of Social Relationship Scale was developed to measure perception of social support according to provision of social relationship by Turner, Frankel & Levin (1983). The purpose of the present study was conducted to determine the validity and reliability of the Provision of Social Relations Scale in Turkish society. The reliability study of the Provision of Social Relations Scale on 1070 primary school students revealed an internal consistency of Cronbach Alpha .81 and a test-retest reliability coefficient of .85. Family support subscale internal consistency of .74, friend support subscale internal consistency of .75 According to the confirmatory factor analysis which is applied for reliability, it was determined that Provision of Social Relations Scale can be accepted as a valid and reliable tool which can be used for primary school secondary degree students.


ANAHTAR KELİMELER: sosyal destek, sosyal ilişki unsurları, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri


KEYWORDS: social support, provision of social relations, primary school secondary degree students.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education