Okul Psikolojik Danışmanlarının Çocuk İstismarıyla Çalışma Yeterlilikleri


School Counselors' Competencies with Working Child Abuse


Semra UÇAR, Yelda YILDIZ, Meltem DURSUN BİLGİN & Şule BAŞTEMUR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının, çocuk istismarı konusundaki yeterliklerini belirlemektir. Bu amaçla farklı seviyelerdeki devlet kurumlarında çalışan 30 psikolojik danışman ile görüşülmüştür. Bu psikolojik danışmanların 17 tanesi, meslek hayatında en az bir istismar vakası ile çalışmış, 13 tanesi ise daha önce istismar vakasıyla karşılaşmamıştır. Araştırma katılımcılarına, istismar konusundaki bilgi, eğitim ve düşünceleri, istismarla çalışma tecrübesi olan psikolojik danışmanlara ayrıca bu süreci nasıl deneyimledikleri sorulmuştur. Verilen yanıtlar kategorik ve duygusal yön analizleriyle değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular istismar vakası olan, istismar vakası olmayan ve grubun tamamı şeklinde üç başlıkta gruplandırılmıştır. Bu grupların altında temalar ve alt temalar oluşturulmuş ve bunların hepsi tablolar halinde ifade edilmiştir. Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; okul psikolojik danışmanlarının, istismar konusundaki teorik bilgilerinin ve mesleki yeterliliğinin sınırlı düzeyde olduğu, istismar konusunda alınan eğitimlerin nitelik ve nicelik bakımından yetersiz kalabildiği, istismar konusundaki önleyici rehberlik çalışmalarının beklenen düzeyde olmadığı, istismar sürecinin nasıl yönetileceği ve danışanla nasıl çalışılması gerektiği konularında da ciddi biçimde bilgi eksikliği bulunduğu anlaşılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the competencies of school counselors about child abuse. 30 school counselors with different school settings were interviewed. While 17 school counselors have reported at least one child abuse cases, 13 school counselors did not experience child abuse case in their professional life. Knowledge, trainings and opinions about child abuse were asked to all participants and how to experienced child abuse process was also asked to the counselors who had experiences with working child abuse. The responses were evaluated by categorical and emotional analysis. The findings were classified under three headings; school counselors who have experiences with child abuse cases, school counselors who did not experience child abuse and these both groups. Themes and sub-themes were formed under these groups and they were all expressed in tables. When the results of the study were generally evaluated, school counselors had limited theoretical knowledge and occupational competencies, preventive guidance studies were not at the expected level, school counselors had serious lack of knowledge about how to manage abuse process and how to counsel with abused clients.


ANAHTAR KELİMELER: okul psikolojik danışmanı, çocuk istismarı, yeterlilik


KEYWORDS: school counselors, child abuse, competency


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education