Etkili Bir Yaratıcı Drama Liderinin Sahip Olması Gereken Özellikler: Katılımcı Görüşlerinin Nitel Analizi


Qualities That An Effective Creative Drama Leader Should Have: Qualitative Analysis of Participants Feedback


Hülya KASAPOĞLU


ÖZET
Liderlik becerilerine sahip olmak eğitimde etkililiği arttıran bir unsur olarak düşünülmektedir. Yaratıcı drama liderleri, drama sürecini planlayan ve yöneten, drama alanında katılımcılara yol gösteren kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan yaratıcı drama liderlerinin sahip olması gereken bir takım nitelikler olduğu söylenebilir. Tarama türünde desenlenen bu araştırmada yaratıcı drama katılımcılarının etkili bir yaratıcı drama liderinde bulunması gereken özelliklere ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, Çağdaş Drama Derneğinin Trabzon şubesinde 1. Aşama ve 5. Aşama katılımcıları ile yürütülmüştür. Araştırmaya 1. Aşama katılımcılardan 25, 5. Aşama katılımcılardan 28 toplam 53 katılımcı iştirak etmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada yaratıcı drama liderinin sahip olması gereken kişisel özelliklerde 1. Aşama katılımcıları 22, 5. Aşama katılımcıları 8 ve iki grubun ortak görüş paylaştığı 23 özellik bulunmuştur. Yaratıcı drama liderinin sahip olması gereken mesleki özelliklerde ise 1.aşama katılımcıları 25, 5. Aşama katılımcıları 17 ve iki grubun ortak görüş paylaştığı 17 özellik bulunmuştur.


ABSTRACT
Having leadership skills is considered as a factor that increases effectiveness in education. Creative drama leaders are defined as those who plan and direct drama process and lead participants in drama. In this respect, it can be stated that creative drama has some qualities that creative drama leaders should have. Designed in a screening style, this research aims to reveal the opinions of creative drama participants on the qualities that an effective creative drama leader should have. The research was carried out with 1st and 5th stage participants in the Trabzon branch of the Contemporary Drama Center. 25 participants from the 1st stage and 28 participants from the 5th stage involved in the research. The data collected with semi-structured interview form were analyzed by content analysis method. The research found that 1st stage participants have 22 views, 5th stage participants have 8 views, and they jointly have 23 common views, regarding the personal qualities that creative drama leaders should have. It also found that 1st stage participants have 25 views, 5th stage participants have 17 views, and they jointly have 17 common views, regarding the occupational qualities that creative drama leader should have.


ANAHTAR KELİMELER: Yaratıcı drama, liderlik, yaratıcı drama liderliği, katılımcı


KEYWORDS: Creative drama, leadership, creative drama leadership, participant


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education