ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA SIRASINDA BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA


AN INVESTIGATION OF THE PROSPECTIVE TEACHERS’LEVEL OF USING COGNITIVE AWARENESS SKILLS WHILE STUDYING: A QUALITATIVE STUDY


Dr. Özden DEMİR


ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, başarı düzeyi düşük ve yüksek öğretmen adaylarının, ders çalışma sürecinde bilişsel farkındalık stratejilerini kullanma düzeylerini incelemektir. Araştırma nitel yönteme göre desenlenmiştir. Öğretmen adaylarının, görüşme yöntemiyle ders çalışma sürecinde bilişsel farkındalık stratejilerini ne kadar kullandıkları belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma çalışma grubunda, gönüllü olarak seçilen 30 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Nitel verilerin analizinde, içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada bilişsel farkındalığın planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme boyutlarında, yüksek başarılı öğretmen adaylarının ders çalışma süreçlerine ilişkin görüşlerinin, düşük başarılı öğretmen adaylarına göre daha olumlu olduğu ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
The main purpose of this study is to compare the level of using metacognitive strategies during study between high an low achieving prospective classroom teachers. Qualitative method was selected as design of the study. In addition, a semi-structured interview was also done with selected prospective classroom teachers to learn about how they use metacogtive strategies in their learning. Population of the study was prospective primary school education studying at the Kafkas Faculty of Education. A sample consisting of 30 prospective teachers was selected from the sample to interview. In analyzing qualitative data, content analysis technique was preferred. In planning, organizing, self-monitoring and self-evaluating dimensions of the metacognition, views of the high achieving prospective teachers were found to be more positive than those of low achieving ones.


ANAHTAR KELİMELER: bilişsel farkındalık, akademik başarı, ders çalışma


KEYWORDS: metacognition, academic achievement, study.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education