Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajının Psikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü


The Predictive Power of General Self-Efficacy Beliefs and Body Images of University Students on Resilience


Nurseven KILIÇ, Maarif MAMMADOV, Kemal KOÇHAN & Ayşe AYPAY


ÖZET
Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin genel öz yeterlik inancı ve beden imajı ile yordanıp yordanamayacağının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin farklı illerinde, devlet üniversitelerinin hazırlık sınıflarında öğrenim gören, yaşları 17 ile 24 arasında değişen, 324’ü kadın (%57), 245’i (%43) erkek olmak üzere toplam 569 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Genel Öz Yeterlik Envanteri, Vücut Algısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ölçme araçları kullanılmıştır. Veriler Çoklu Regresyon Analizi ve Bağımsız Örneklemler için T-testi analizleri ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda genel öz yeterlik inancı ve beden imajının, öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, tüm değişkenler açısından erkeklerin kızlara oranla daha yüksek ortalamalara sahip oldukları ve bu bakımdan öz yeterlik inancı, beden imajı ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin kızlara kıyasla daha olumlu olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
The goal of the current study was to investigate whether the university students’ resilience level was predicted by their general self-efficacy beliefs and body images. The study group consisted of 569 university students, 324 female (%57) and 245 male (%43), aged from 17 to 24, studying in preparatory schools of various universities in different cities in Turkey. In the study, the Short Resilience Scale, the General Self-Efficacy Scale, the Body Image Scale and the Demographic Information Form were used as data collection tools. Data were analysed with Multiple Regression Analyses and Independent Samples T-test methods. Findings of the study revealed that general self-efficacy beliefs and body images were significant predictors of resilience levels of students. Besides, boys rated higher average scores in comparison to the girls; thus, general self-efficacy beliefs, body image and psychological resilience of boys were more positive than girls. The findings of the study were discussed in the light of relevant literature and recommendations were offered.


ANAHTAR KELİMELER: psikolojik sağlamlık, genel öz-yeterlik, beden imajı.


KEYWORDS: psychological resilience, general self-efficacy, body image.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education