FRANSIZ VE TÜRK ÖĞRENCILERIN ASIDIK/BAZIK MADDELERI VE ÇÖZELTILERI TANIMLAMALARI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA


A STUDY ON THE DEFINITION OF ACIDIC/BASIC SOLUTIONS/SUBSTANCES BY FRENCH AND TURKISH STUDENTS


Assoc. Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı lise seviyesindeki (lise 2 ve 3) Fransız ve Türk öğrencilerin asit ve baz çözeltileriyle ve asit ve bazları tanımalarıyla ilgili öğrenilmiş bilgilerini ve bu bilgilerle öğretilecek bilgi ile arasındaki farkı ortaya koymaktır. Bu amaçla, veriler, 4 açık uçlu sorudan oluşan bir anketin öğretimden önce ve sonra olmak üzere, 237 Fransız ve 207 Türk öğrenciye uygulanmasıyla toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, ilgili kavramların öğretiminden sonra bile, Türk öğrencilerin asit ve baz çözeltilerinin çözeltilerini modeller seviyesinde tanımlamalarına karşın Fransız öğrencilerinin tanımlarının görece olarak modeller seviyesinde olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu çalışma, 8. sınıfta öğretilen asit ve baz çözeltileri ile ilgili bilgilerin lise 2 öğrencilerin zihinlerinde lise 3 öğrencilerine göre daha aktif durumda olduğunu göstermektedir


ABSTRACT
The purpose of this study is to highlight the acquired knowledge concerning the acidic and basic solution and recognition of acid and base, and difference according to knowledge to be taught at the level of upper secondary school (grades 11-12) for both French and Turkish students. Data was collected, before and after the relevant teaching was conducted, using a questionnaire containing four open-ended questions from 237 French students, and 207 Turkish students. The results showed that after the received teaching, Turkish students defined acidic and basic solutions using the empirical register. However, most of French students refer to models register. Therefore, this study pointed out that the knowledge relating to acidic and basic solutions taught at grade 9, is more mobilized by grade 11 students than grade 12 students.


ANAHTAR KELİMELER: Kimya eğitimi, model, asit, baz, çözelti.


KEYWORDS: Chemistry education, model, acid, base, solution.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education