Lise öğrencilerinde riskli davranışlar ve nedenleri: nitel bir çalışma


The Risk behaviours of high school students and causes thereof: a qualitative study


Tuncay ERGENE, Arif ÖZER, Dilek GENÇTANIRIM KURT, Fatma ARICI, Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Seval KIZILDAĞ, Tülin ACAR & Paul HOARD


ÖZET
Bu araştırmada ergenlerin riskli davranışlarının nedenleri, yaşamlarındaki risk faktörleri ve onları koruyucu faktörleri incelenmiştir. Olgu bilim desenin kullanıldığı bu nitel çalışmada okul rehberlik servislerinin her bir risk alanına göre riskli davranış sergilediğini ileri sürdükleri toplam 47 öğrenciyle görüşmeler yapılarak veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmada kuramsal bilgiler ışığında hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Sonuçlar; aile, akran, arkadaş ilişkileri vb. genel özellikler kapsamında da ele alınmış; riskli davranışların her bir boyutuna ilişkin ortaya çıkan nedenler ilgili literatür çerçevesinde değerlendirilmiştir.


ABSTRACT
This study researches the causes of the risk behaviours committed by adolescents, the risk factors in their lives and the protective factors against such risks. This qualitative study has been developed in a a phenomenological design. As such, the data has been collected through interviews with a total of 47 students. A semi-structured interview, prepared in line with the theoretical information, was utilized in this study as the data gather. The data is analysed using the content analysis method. The results have been considered under the general features such as family, friendship relations, whereas the causes revealed with effect to each dimension of risk behaviours have been assessed under the light of the respective literature.


ANAHTAR KELİMELER: alkol ve sigara kullanımı, beslenme alışkanlıkları, intihar eğilimi, okul terki, madde kullanımı, antisosyal davranış


KEYWORDS: alcohol and cigarette use, eating habits, suicide tendency, school dropout, drug use, antisocial behaviour


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education