YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN SINIF YÖNETİMİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


TEACHERS’ VIEWS ABOUT EFFECTS OF CONSTRUCTIVIST APPROACH ON CLASSROOM MANAGEMENT


Öğrt. Habibe ÇANDAR & Doç. Dr. A. Ekber ŞAHİN


ÖZET
Bu araştırma, İlköğretim I. Kademe (1–5. sınıf) sınıf öğretmenlerinin derslerinde uyguladıkları yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimine olası etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinden uç örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemi ile seçilen 20 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, ilgili alan yazından yararlanılarak ve uzman görüşüne başvurularak geliştirilen görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ise, NVivo 2 nitel veri analizi bilgisayar programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, geleneksel yaklaşımlarla karşılaştırıldığında, yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetiminde öğretmene yeni görev ve sorumluluklar yüklediği ve sınıf yönetimi boyutlarındaki etkinliklerin yapılandırmacı yaklaşıma koşut bir şekilde değiştiği ortaya çıkmaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the possible effects of the constructivist approach which is applied by teachers, on classroom management. Twenty teachers who were chosen by means of extreme sampling and snowball sampling in Şereflikoçhisar, district of Ankara, participated to the research. The data were collected through an interview guide which was developed based on the related literature and experts opinions. Data were analyzed by using NVivo 2 qualitative data analysis program. According to the results, comparing with the traditional approaches, the use of the constructive approach gives more role and responsibilities to the teachers in classroom management and activities of classroom management dimensions appear to change to the constructivist approach parallelly.


ANAHTAR KELİMELER: yapılandırmacı yaklaşım, sınıf yönetimi, ilköğretim


KEYWORDS: constructivist approach, classroom management, primary school

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education