ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MESLEKİ KAYGI ÖLÇEĞİ (MKÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


OCCUPATIONAL ANXIETY SCALE FOR PROSPECTIVE TEACHERS: A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY


Öğr. Gör. Dr. Emine CABI & Yrd. Doç. Dr. Serpil YALÇINALP


ÖZET
Son yıllarda toplumsal ve ekonomik değişimler ile eğitim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, öğretmen adaylarının duygu ve düşüncelerini de etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının mesleki kaygılarını ölçmeye yönelik bir aracın geliştirilmesidir. Araştırmaya Eğitim Fakültesinin çeşitli programlarında öğrenim gören 283 öğretmen adayı katılmıştır. Mesleki Kaygı Ölçeği’nin (MKÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması için kapsam geçerliği, yapı geçerliği, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve iki yarı test korelasyonu incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda toplam 45 maddeyi içeren ölçeğin sekiz faktörlü bir yapıdan oluştuğu görülmüştür. Faktörlerin düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları 0.23 ile 0.73 arasında, Cronbach Alfa katsayıları ise 0.94 ile 0.67 arasında değişmektedir. T-testi sonuçları, üst %27 ile alt %27 grupların madde ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
Prospective teacher’s emotions and perceptions are changing so rapidly due to recent developments in technology as well as changes in social and economic structures of the societies. In that respect, continuous investigation of students’ needs and their characteristics is very important. The main aim of this study is to develop a scale to measure the occupational anxiety of prospective teachers and 283 prospective teachers at faculty of education were participated in it. Factor analysis was applied for the validity of this scale that consisted of 45 items. Analysis result were indicated eight factors. The corrected item total correlations were ranged between 0.23 and 0.73, whereas the Cronbach Alfa coefficients were between 0.94 and 0.67. Also, t-tests for the item average means of the bottom and top 27% of the groups were presented significant differences between those groups.


ANAHTAR KELİMELER: Mesleki kaygı ölçeği, öğretmen adaylarının kaygıları, ölçek geliştirme.


KEYWORDS: Teaching occupation anxiety, prospective teachers’ anxiety, scale development.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education