Olasılığın Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Rolü


The Role of Computer-Assisted Instruction in the Teaching of Probability


Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ, Prof. Dr. Yüksel DEDE & Dr. Muhammed Fatih DOĞAN


ÖZET
Bu çalışma, bilgisayar destekli eğitimin (BDE) öğrencilerin 'olasılık' konusundaki başarısı üzerindeki rolünü analiz etmeyi amaçlamıştır. Kontrol grubu araştırma tasarımı ile deney öncesi ve sonrasi test uygulanarak, 48 yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirildi. Olasılık Başarı Testi tüm gruplara ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Veriler, kovaryant olarak bir ön test alinarak test sonrası puanlar üzerinde bir kovaryans analizi (ANCOVA) yapilarak etki boyutu değerleri hesaplanarak analiz edildi. Sonuçlar BDE'nin öğrencilerin olasılık kavramlarını geliştirmelerine yardımcı olmakta geleneksel öğretimden daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma, özellikle, , olasılığın öğretilmesi için tasarlanan BDE etkinliklerinin, öğrencilerin matematikte önemli kavramlar hakkındaki anlayışlarını geliştirmeleri için güçlü ve faydalı olduklarını ve muhtemel öğretim için yeni ve daha iyi bir yol olarak kullanılabileceğini vurgulamaktadır.


ABSTRACT
This study aimed to analyze the role of computer-assisted instruction (CAI) on students’ achievement concerning the subject of ‘probability’. The experimental pre-and post-test with control group research design was carried out with 48 seventh grade students. The Probability Achievement Test (PAT) was administered to all groups as a pre-test and post-test. Data were analyzed by employing an analysis of covariance (ANCOVA) on post-test scores with a pre-test as the covariate and by calculating effect size values. The results revealed that the CAI was more effective in helping the students develop the probability concepts than was traditional instruction (TI). Specifically, this study highlights that the CAI tasks that designed for teaching probability were powerful and useful for students to enhance their understanding of important concepts of mathematics and might be used as a new and better way of teaching probability.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretim/öğrenme stratejileri; ortaöğretim matematik eğitimi; pedagojik konular; olasılık; bilgisayar destekli öğretim.


KEYWORDS: Teaching/Learning strategies, secondary mathematics education, pedagogical issues, probability, computer-assisted instruction.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education