Second Life Oyununun Sosyal Bilgiler Öğretiminde Deneyimsel Öğrenmeye Yönelik Bir Model Olarak Kullanılması


The Use of Second Life Game as a Model for Learning Social Studies


Mustafa ERTÜRK & Güzin ŞAHİN


ÖZET
Araştırma, üç boyutlu sanal ortamlardan biri olan Second Life Ortamının Kolb’un deneyimsel öğrenme modeli temel alınarak Sosyal Bilgiler Öğretiminde kullanılması için öğretmen adaylarına Second Life’ın kullanımına yönelik oryantasyon eğitimi verilmesi, kazanımların kazandırılması amacıyla örnek bir öğrenme ortamının tasarlanması, öğretmen adaylarının ortamdaki deneyimleri ve görüşlerinin belirlenmesi, uygulanan deneyimsel öğrenme modelinin etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak etkinlik için Second life ortamında iklim planet ortamı tasarlanmıştır. Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. ve 2. ve 3.sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi esasına dayalı olarak seçilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) benimsenmiştir. Öğretmen adaylarıyla etkinlik öncesinde ve etkinlik sonrasında olmak üzere iki kere yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak, gözlem, görüşme formları ve doküman analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak deneyimsel öğrenme kullanılarak, Second Life sanal ortamında düzenlenen sosyal bilgiler dersi eğitiminin öğretmen adaylarının görüşlerine göre derse olan ilgi ve motivasyonu arttırdığı, somut ve kalıcı öğrenmeler sağladığı, dersi alışıla gelmişlikten kurtardığı, öz-yeterlilik seviyelerinin arttırdığı, anında geri dönüte imkan verdiği ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
In this research, it is aimed to give an orientation training to the teacher candidates of social studies about one of the three dimensional virtual environment Second Life, based on the experimental learning Kolb Model so that they can cover the virtues of this model and can use this model in their teaching process and to design a learning environment for gaining the aimed benefits, determine teachers' experiences and opinions, evaluate the effectiveness of the model applied. For this purpose Second life environment climate planet environment has been designed. To achieve this goal the research is based on Muğla University, education faculty, Department of Social Sciences Teaching Sitki Kocman, 2015-2016 academic year, social studies teacher education 1. and 2. and 3 grade teachers studying methods of sampling for the purpose of easily accessible sampling basis. Due to the nature of the study, one of the qualitative research methods, phenomenology was adopted. Teacher candidates were interviewed twice before and after the event as semi-structured interviews. As data collection tools, observation, interview forms, and document analysis were used. Once interviews have been digitally computed, all data content has been analysed and interpreted by using of schema. According to the findings of the research; experiential learning in virtual environments, using Second Life social studies lesson based on the education of prospective teachers reviews increase the interest and motivation of the class, provides concrete and lasting learning, creates an unordinary level, raise the levels of self-sufficiency, provide instant feedback. In addition, three-dimensional virtual environment Second Life with its reality based design gives a different dimension to education with its Visual and auditory perception, its visual sense evokes the feeling of the climate zone, it's easily understandable, original, informative, and is aimed at students with different learning types and in this way they can learn easily. Besides, limitations discussed that occured in Second Life educational settings, suggestions have been made for the researchers who like to work on this topic. Key words: Three-dimensional Virtual environment, Second Life, Experimental Learning, Social Studies Education.


ANAHTAR KELİMELER: Çok Kullanıcılı Sanal Ortamlar, Second Life, Deneyimsel Öğrenme, Sosyal Bilgiler Eğitimi


KEYWORDS: Three-dimensional Virtual environment, Second Life, Experimental Learning, Social Studies Education.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education