Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Destek Programının Uygulamaya Yansıması


The Reflection of Teacher Support Program on Practice in Preschool Education


Doç. Dr. Serap ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Aslı YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Nurbanu PARPUCU & Bil. Uzm. Ülkü Büşra ÜLKÜ


ÖZET
Bu araştımanın amacı, güncellenen 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmen Destek Programı” ile öğretmenlere aktarılması ve bu destek sürecinin öğretmenlerin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının uygulamalarına nasıl yansıdığını incelemektir. Araştırma, eylem araştırması olup araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren okul öncesi eğitim kurumlarından seçilen iki bağımsız anaokulundan toplam 19 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan öğretmenlerin eğitim öncesinde program ile ilgili bilgilerini değerlendirme formu, öğretmenlerin eğitim sonrasında program ile ilgili bilgilerini değerlendirme formu ile toplanmıştır. Ayrıca, zümre toplantısı gözlem notlarından ve öğretmen görüşme formlarından veri kaynağı olarak yararlanılmıştır. Toplanan veriler tümevarım tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma öğretmenlerin, öğrenme merkezlerini planlama, öğrenme merkezlerinde çocukları ilgi alanına göre yönlendirmeyi daha etkin uygulamaya başladıklarını, sınıf içi gözlem konusunda daha etkin kararlar alabildikleri görülmüştür. Öğretmen Destek Programı’nın yalnızca çalışılan gruba katkıyla sınırlı kalmadığı, meslektaş paylaşımı yoluyla diğer öğretmenlere de ulaştığı görülmüştür.


ABSTRACT
The aim of the study is to convey updated 2013 Preschool Education Program to preschool teachers by means of “Teacher Support Program” developed by the researchers and to examine how this support program process reflect on preschool teachers practices of 2013 Preschool Education Program. This study is an action research and the participants of the study include 19 preschool teachers who are selected from two independent preschool affiliated to Ministry of National Education of Turkey in Eskişehir. Data was gathered by forms developed by researchers to assess knowledge of preschool teachers prior and after the implementation of the program, observation notes from group meetings and teacher interview forms. Data were analyzed with inductive method. Results show that preschool teachers become more competent in planning learning centers after the Teacher Support Program. Moreover, teachers begin to use techniques effectively like capacity technique in learning centers and leading children for different learning centers. Another result of the study indicates that teachers make decisions about classroom observations more elaborately. In addition to these, Teacher Support Program does not just reach the preschool teachers who are participated in study but also other preschool teachers via colleague sharing.


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi eğitim, mesleki gelişim, öğretmen, destek programı, hizmet içi eğitim


KEYWORDS: preschool education, professional development, teacher, support program, inservice education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education