Lise Koridor Duvarlarında Kullanılan Renklerin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri


Lise Koridor Duvarlarında Kullanılan Renklerin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri


Dr. Kubulay ÇAĞATAY, Doç. Dr. Mehmet Lütfi HİDAYETOĞLU & Prof. Dr. Kemal YILDIRIM


ÖZET
Bu araştırmada, okul koridorlarının iç mekânında kullanılan farklı renklerin (krem, mavi ve yeşil) öğrencilerin algısal performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla, Ankara’da bulunan İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi koridorları araştırma ortamı olarak seçilmiştir. Öğrencilerin üç farklı renge sahip koridorları 11 sıfat çiftinden oluşan anlamsal farklılaşma ölçeği ile değerlendirmeleri sağlanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre, farklı renklerin kullanıldığı koridorlardan; krem renkli mekânın mavi ve yeşil renkli mekâna oranla daha pozitif algılandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, okula yeni başlayan öğrencilerin üst sınıflarda okuyan öğrencilere oranla mekân algılamalarında daha olumlu yaklaşıma sahip oldukları görülmektedir. Elde edilen verilerin, eğitim yapılarının, öğrencileri tarafından algılanan mekânsal imajının pekiştirilmesine katkı sağlayacağı ve okulları ile ilgili memnuniyetlerinin arttırılmasında kullanılabileceği düşünülmektedir.


ABSTRACT
In this research, the effects of different colors (cream, blue and green) used in interior space of school corridors on perceptual performances of students were tried to be determined. For this purpose, the corridors of İncirli Technical and Industry Vocational High School in Ankara was selected as the research environment. Students were requested to evaluate the corridors with three different colors by means of using semantic differentiation scale consisting of 11 adjective pairs. Gained data were statistically evaluated and important results were reached. As a result of this study it was determined that cream colored space is perceived more positively in corridors used different colors compared to blue and green colored space. Also it is seen that beginner students have more positive approaches in their space perceptions compared to students studying in upper classes. According to the data obtained, it is considered that education building will have contributions to strengthen the spatial image perceived by students and may be used to increase the satisfaction of students about their schools.


ANAHTAR KELİMELER: eğitim yapıları, koridorlar, mekânsal algı, renk, ışık


KEYWORDS: education buildings, corridors, spatial perceptions, color, light


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education