Yükseköğretimde Otantik Liderlik ve Örgütsel İşe Gömülmüşlük


Authentic Leadership and Organizational Job Embeddedness in Higher Education


Doç. Dr. Hakan ERKUTLU & Jamel CHAFRA


ÖZET
Bu çalışmanın amacı yüksek eğitimde otantik liderlik ve örgütsel işe gömülmüşlük arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide psikolojik sahiplik ve öz-uyum kavramlarının aracılık rollerini araştırmaktır. Bu çalışmanın örneklemini 2013-2014 ilkbahar döneminde İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Antalya, Bursa, Samsun ve Gaziantep’te rastlantısal yöntemle seçilen 13 üniversitedeki 1193 öğretim üyesi ve onların dekanları oluşturmaktadır. Öğretim üyelerinin psikolojik sahiplik, öz-uyum ve örgütsel işe gömülmüşlük düzeyleri sırasıyla Van Dyne ve Pierce (2004) tarafından geliştirilen Psikolojik Sahiplik Ölçeği, Sheldon ve Elliot (1999) tarafından geliştirilen Davranış Nedenselliğinin Odağı Ölçeği ve Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski ve Erez (2001) tarafından geliştirilen Örgütsel İşe Gömülmüşlük Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Fakülte dekanlarının otantik liderlik davranışlarını değerlendirmek için Avolio, Gardner ve Walumbwa’nın (2007) Otantik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar otantik liderlik ile örgütsel işe gömülmüşlük arasında önemli ve olumlu bir ilişki ve bu ilişkide psikolojik sahiplik ve öz-uyum kavramlarında aracılık rolleri bulunduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
This study examines the relationship between authentic leadership and organizational job embeddedness and the mediating roles of psychological ownership and self-concordance on that relationship in higher education. The study sample encompasses 1193 faculty members along with their deans from randomly selected 13 universities in İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Antalya, Bursa, Samsun and Gaziantep during 2013-2014 spring semester. Faculty member’s perceptions of psychological ownership, self-concordance and organizational job embeddedness were measured using the Psychological Ownership Scale developed by Van Dyne and Pierce (2004), Perceived Locus of Causality Scale developed by Sheldon and Elliot (1999) and Organization Embeddedness Scale developed by Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski, and Erez (2001) respectively. Avolio, Gardner, and Walumbwa’s (2007) Authentic Leadership Questionnaire was used to assess faculty dean’s authentic leadership behaviors. The results revealed a significant and positive relationship between authentic leadership and organizational job embeddedness and mediating roles of psychological ownership and self-concordance on that relationship.


ANAHTAR KELİMELER: Otantik liderlik, örgütsel işe gömülmüşlük, psikolojik sahiplik, öz-uyum


KEYWORDS: Authentic leadership, organizational job embeddedness, psychological ownership, self-concordance


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education