Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Araştırılması


Investigation of the Pre-service Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge about the Nature of Science


Yrd. Doç. Dr. Gülcan MIHLADIZ & Prof. Dr. Alev DOĞAN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi öğretmen adaylarının “Bilimin Doğası (NOS) konusundaki Pedagojik Alan bilgilerinin (PCK-PAB)” durumunu araştırmaktır. Çalışma; nitel araştırma metodolojisinin “Bütüncül Çoklu Durum Deseni” kullanılarak yapılmıştır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 89 öğretmen adayı arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilen 5 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Adayların bilimin doğası alan bilgilerinin durumu “Bilimin Doğasına Yönelik Görüşler (BDYG) Anketi”, “VNOS-C Anketi” ve bireysel görüşmelerden elde edilen veriler aracılığıyla tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada üçleme yöntemi uygulanarak görüşme, gözlem ve dokuman incelemesi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleriyle çözümlenmiş, içerik analizinde HyperRESEARCH TM 2.8.3. Analiz Programı kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, adayların bilimin doğası alan bilgilerinin; gözlemlerin doğası bilgileri ve hipotez, teori ve kanunlara ilişkin bilgileri naif düzeyde; bilimin tanımı bilgisi, bilim insanının karakteristik özellikleri bilgisi, sınıflandırma düzeninin doğası bilgisi gibi bilimin doğası boyutlarında ise gerçekçi düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, adayların sahip oldukları bilimin doğası alan bilgileri ile bilimin doğası konusundaki PAB bileşenleri arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca adayların pedagojik bilgiye yönelik görüşleri ile sınıf uygulamaları da farklılık göstermektedir ve genel olarak, adayların bilimin doğası öğretimi konusundaki yetersizliklerinin de özellikle öz yeterlilik inançlarının zayıf olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the situation of pre-service science teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) about the nature of science (NOS). Study is being carried out by using “Holistic Multiple Case Design” of qualitative research methodology. Population of research is chosen from 89 pre-service science teachers by the maximum variety sampling method that was executed with 5 pre-service teachers. Pre-service teachers’ PCK about NOS was identified with “Views about the Nature of Science (VANS) Questionnaire”, “VNOS-C Questionnaire” and also the triangulation method. HyperRESEARCHTM 2.8.3.Analysis Program was used in the content analysis. As a result of analysis, it is found that the pre-service teachers’ knowledge of nature of observations, hypotheses, theories and laws in the naive level; the knowledge of definition of the scientific, the knowledge of characteristics of the scientists, the information of the nature of the classification scheme in the realistic level. But it has been identified that there is no relationship between the pre-service teachers’ subject matter knowledge about NOS and components of PCK about NOS. Also, in general the interviews about pedagogical knowledge and the classroom practices of the pre-service teachers differ from each other. Furthermore, it is determined that inadequency about teaching the NOS caused especially by the weakness of their self-efficacy beliefs.


ANAHTAR KELİMELER: Bilimin Doğası, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Pedagojik Alan Bilgisi


KEYWORDS: Nature of Science, Pedagogical Content Knowledge, Pre-service Science Teachers


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education