POWERPOİNT İLE İŞLENEN DERSLERE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: ÖĞRENCİ YORUMLARI


A CRITICAL POINT OF VIEW TO THE COURSES WITH POWERPOINT: STUDENTS’ OPINIONS


Yrd. Doç. Dr. Gülgün Bangir Alpan


ÖZET
Bu araştırmada öğretim elemanlarının Power Point sunusu ile ders işlemelerinin etkililiği ve etkisizliğine ilişkin öğrenci yorumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 3. sınıf öğrencileridir (282). Araştırmanın nicel verileri 5’li dereceleme ölçekli anket formu ile; nitel verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizi için % ve f; nitel verilerin analizi içinse içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; PPS ile işlenen derslerin etkililiğine ilişkin öğrenci yorumlarının ağırlığını; öğretim elemanlarının slaytlarında bir bütünlük olması ve slaytlarda dersin amaçlarına yer verilmesi oluşturmaktadır. PPS ile işlenen derslerin etkisizliğine ilişkin yorumlara göre de; öğrencilerce derslerde yoğun olarak PowerPoint sunusu yapılması ve dersin başka yöntemlerle desteklenmemesi sıkıcı bulunmaktadır. Diğer yorumlara göre; PowerPoint slaytlarının çoğu tasarım ilkeleri - ögeleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır ve etkili slayt hazırlayan, sunan öğretim üyesi azınlıktadır. Öğrencilere göre etkili hazırlanmış ve etkili sunulan slaytlarla öğrenme kalıcı olmaktadır


ABSTRACT
This study set out to explore the extent of the efficiency of the courses in which PowerPoint presentations were used by the instructors. The participants of the study were the 3th grade students (282) at Faculty of Vocational Education, Gazi University. The quantitative data of the study were collected through questionnaire with a 5-point scale and the qualitative data of the study were collected through a semi-structured interview form. Quantitative data were analyzed using % and f, and the qualitative data were content-analyzed. According to the results of the study, the opinions of the students on the efficiency of the courses with PPP center on the unity of the presentations and the conformity to the objectives of the course. On the other hand, their opinions on the inefficiency of the courses with PPP centered around the conduct of the courses solely with PPP and not being supported by other materials, thus being boring. Besides, most of the PPPs prepared irrespective of the principles of design and content. Instructors with efficient PPPs are fewer in number. The opinions of the students suggest that efficient PPPs make learning more lasting.


ANAHTAR KELİMELER: powerpoint sunumu, öğretim teknolojisi, öğretim yöntemi.


KEYWORDS: powerpoint presentations, instructional technologies, teaching method.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education