Bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olmak: Beklentiler ve mesleki roller


Being counsellor of information technologies: Expectations and professional roles


Seda AKTI ASLAN & Prof. Dr. Kemal DURUHAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan BTR öğretmenlerine yönelik okul yöneticilerinin, diğer branş öğretmenlerinin ve öğrencilerin beklentilerinin neler olduğunu araştırmak ve bu beklentiler doğrultusunda BTR öğretmenlerinin görev algılarının neler olduğunu ortaya koymaktır. Nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim deseninde tasarlanan çalışmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Elazığ’da bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan okul yöneticileri, branş öğretmenleri, BTR öğretmenleri ve bu okullarda öğrenim gören öğrenciler arasından amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 5 okul yöneticisi, 10 BTR öğretmeni, bilişim teknolojileri haricindeki 10 branş öğretmeni ve bu okullarda öğrenim gören 6 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu görüşmecilere ses kaydı alınarak yüz yüze uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin BTR öğretmenlerinden beklentileri ders dışı, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi ile diğer branş derslerindeki beklentiler şeklinde üç tema altında; diğer branş öğretmenlerinin beklentileri de, kendi branş derslerindeki beklentiler ve ders dışı beklentiler şeklinde iki tema altında; öğrenci beklentilerinin ise ders içi ve ders dışı beklentiler şeklinde iki tema altında toplandığı görülmektedir. BTR öğretmenlerinden alınan görüşler doğrultusunda da benzer temalar ortaya çıkmış ve yöneticilerin, diğer branş öğretmenlerinin ve öğrencilerin en çok ders dışı beklentilerinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Purpose of this study is to study what the expectations of school managers, teachers from other branches and students are regarding the IT Counsellors working in primary and secondary schools and to find out what the understanding of duty that IT Counsellors have in respect to these expectations. Study group of the study, designed with phenomenology from qualitative research approaches, consists of school managers, teachers, IT Counsellors in Elazig province during 2015-2016 education year and 5 school managers, 10 IT Counsellors, 10 teachers from other branches apart from IT and 6 students studying in these schools with purposeful sampling method among the students studying in these schools. Semi-structured interviewing form for data collection was applied face-to-face with participants by having a audio record. Content analysis was made to the data obtained from the study. As a result of the study, it was seen that expectations of school managers from IT Counsellors are gathered under three themes; out of classroom, IT and software courses and other branch classes; expectations of other branch teachers under two themes; ones in their classes and out-class expectations; and expectations of students under two themes; in-class and out-class expectations. In accordance with the remarks of IT Counsellors, similar themes were found and it was seen that managers, other branch teachers and students have expectation mostly out-class expectations.


ANAHTAR KELİMELER: Bilişim Teknolojileri, BTR Öğretmenliği, BTR Öğretmenlerinden Beklentiler, Mesleki Roller.


KEYWORDS: Information Technologies, IT Counsellor Teacher, Expectations from IT Counsellor Teachers, Professional Roles.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education