Üniversite Öğrencilerinde Öz-Şefkatin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Tarzı ve Algılanan Sosyal Destek


Attachment Style and Perceived Social Support as Predictors of Self-Compassion Among University Students


Arş. Gör. Öznur BAYAR & Doç. Dr. Meliha TUZGÖL DOST


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, bağlanma tarzı ve algılanan sosyal desteğin üniversite öğrencilerinin öz-şefkat düzeylerini yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin çeşitli fakültelerinde ve sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan 587 (427 kadın, 156 erkek, 4 diğer) gönüllü lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılara Öz-Anlayış Ölçeği (ÖZAN)”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formu (ÇBASDÖ)”, “Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II)” ve “Kişisel Bilgi Formu (KBF)” uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 23.0 paket programı kullanılarak, çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, kaygılı bağlanma ile aileden ve arkadaştan algılanan sosyal destek boyutlarının üniversite öğrencilerinin öz-şefkat düzeylerini anlamlı şekilde yordadığını göstermektedir. Öte yandan, kaçınan bağlanma ve özel bir insandan algılanan sosyal destek üniversite öğrencilerinin öz-şefkat düzeylerini anlamlı bir şekilde yordamamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve araştırmacılara, uygulamacılara ve politika yapıcılara çeşitli öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study was to investigate whether attachment style and perceived social support predicted self-compassion levels of university students. The study group consisted of 587 volunteering university students (427 females, 156 males and 4 other) undergraduate students studying at various faculties and class levels of a state university in Ankara. “Self-Compassion Scale (SCS)”, “Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS)” and “Experiences in Close Relationships Scale- Revised (ECR-R)” and “Demographic Information Form (DIF)” were applied to the participants. Multiple Linear Regression Analysis was performed using the SPSS 23.0 package program in the analysis of the data. Findings of the study indicated that attachment anxiety, perceived family support and perceived friend support significantly predicted the self-compassion levels of university students. On the other hand, attachment avoidance and perceived social support from a special person did not significantly predicted self-compassion levels of the participants. The findings of the study were discussed in the light of literature and recommendations for researchers, practitioners and policy makers were made.


ANAHTAR KELİMELER: Öz-şefkat, bağlanma, algılanan sosyal destek.


KEYWORDS: Self-compassion, attachment, perceived social support.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education