Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi


Assessment and Removal of Primary School Teachers' Misconceptions of Learning Disability


Doç. Dr. Murat BAŞAR & Arş. Gör. Ahmet GÖNCÜ


ÖZET
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının tespiti, tespit edilen kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğretmenlerin öğrenme güçlüğü ile ilgili bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma karma yöntemle yapılmış, zayıf deneysel desenlerden tek gruplu ön test-son test desen kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla Kelime İlişkilendirme Testi ve Öğrenme Güçlüğü Bilgi Testi ön test ve son test olarak kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen Uşak Eşme ilçesinde görevli 102 sınıf öğretmeninden oluşmuştur. Öğretmenlere ilk olarak ön test uygulanmıştır. Ön test uygulamasından iki hafta sonra 5 saat süreli farkındalık eğitimi verilmiştir. Farkındalık eğitiminden iki hafta sonra ise son test uygulanmıştır. Farkındalık eğitimi öncesi ön testte verilen toplamda tekrarlanan kelime sayısı 538’ken, farkındalık eğitimi sonrası son testteki toplamda tekrarlanan kelime sayısı 2599 olmuştur. Eğitim sonrası anahtar kavramlarla ilişkilendirilen kelime sayısında büyük bir artış görülmüştür. Ayrıca kavram yanılgılarında da azalma görülmüştür. Uygulanan Öğrenme Güçlüğü Bilgi Testinde ön testlerle son testler arasında son testlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgısına sahip olduğu ve verilen farkındalık eğitiminin kavram yanılgısını gidermede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The present study's objective is to determine the misconceptions of primary school teachers about learning disabilities and their removal through trainings. In order to collect data in the study were used as pre-test and post-test Word Association Test and Learning Disabilities Knowledge Test. Participants of the study consisted of 102 primary school teacher who were employed in the Uşak Eşme district selected by using the appropriate sampling method from non-random sampling methods. Pre-test was applied, firstly. Two weeks after pre-test, 5 hour awareness training was given. Two weeks after the awareness training, the final test was applied. The total number of repetitive words in the pre-test before the awareness training is 538, the number of repetitive words in the final test after the awareness training is 2599. The number of answer words associated with key concepts has increased significantly after training. There is also a reduction in misconceptions. A statistically significant difference was found in favor of post-test between pre-test and post-test. In conclusion it has been found that primary school teachers have conceptual misconceptions about learning disabilities and that the given awareness education is effective in eliminating this misconception.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenme güçlüğü, kavram yanılgısı, sınıf öğretmenleri


KEYWORDS: learning disabilities, misconceptions, primary school teachers


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education