WEB DESTEKLİ ERKEK PANTOLONU ÜRETİMİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ


THE EFFECT OF WEB-ASSISTED INSTRUCTION IN THE PRODUCTION OF MEN'S TROUSERS ON THE SUCCESS OF THE STUDENTS


Assist. Prof. Dr. Sevim AYDİNÇ BÖLAT, Assoc. Prof. Dr. Fatma KOÇ & Prof. Dr. Ayten ULUSOY


ÖZET
Bu araştırma, Erkek Giysi Üretimi dersinde yer alan erkek pantolonu üretiminin web destekli öğretim yöntemi kullanılarak öğrencilerin başarılarına olan etkisini belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. “Başarı Testi” öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla tek faktör üzerinde tekrarlanmış ölçümler için İki Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA), “Ürün Başarı” puanlarında İlişkisiz Örneklemler için T-testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin, grup ortalama puanları dikkate alındığında; web destekli eğitimin yapıldığı grupta erkek pantolonu ünitesi bilgi testi puan ortalaması deney sonrasında geleneksel yöntem ile ders işleyen gruba göre daha yüksektir. Web destekli öğrenmede erkek pantolonu ürününün puanları anlamlı bir farklılık göstermiştir. Araştırmada ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak; web destekli öğretim yönteminin diğer üretim derslerinde de gerçekleştirilmesine ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur. Ayrıca bu çalışma uzaktan eğitim için bir alt yapının oluşmasını da sağlayacaktır.


ABSTRACT
This study was carried out in order to ascertain how the web-assisted method of teaching how to produce men's trousers, part of the Menswear Production lesson, affected the success of the students. In order to determine whether or not there was any significant difference between the marks in the preliminary and final tests ANOVA was used in the "Success Test" to analyze repeated values given for a single factor; while the t- test was used for Independent Sample Groups when determining "Product Success" points. According to the research findings, when the group averages are taken into consideration the average mark in the post-trial knowledge test for those students given web-assisted education was higher than the average mark for students taught using traditional methods. There was a significant difference seen in the marks for the production of men's trousers in web-assisted learning.


ANAHTAR KELİMELER: mesleki eğitim, erkek giysi üretimi, tutum ölçeği, web destekli eğitim.


KEYWORDS: vocational education, menswear production, attitude scale, web-assisted education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education