Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet İçerikli Programlara Yönelik Tutumları ile Kişilik Özelliklerinin Çizdikleri Resimlerine Yansıması


Reflection on Their Drawings of Personality Characteristics with Attitudes towards Violent Programs of Secondary School Students


Yrd. Doç. Dr. İrfan Nihan DEMİREL


ÖZET
Araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin şiddet içerikli programlara yönelik tutumlarının kişilik özellikleri ile ilişkilendirilerek, çizdikleri resimlere nasıl yansıdığını tespit etmektir. Araştırma, karma yöntem araştırma desenlerinden yakınsayan paralel desen yaklaşımıyla yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Bölgesindeki bir ortaokulun 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 127 (61 kız; 66 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Nicel veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen şiddet içerikli programlara yönelik tutum ölçeği ile nitel veriler ise, öğrencilerin kendilerini kişilik özellikleri ile benzerlik gösteren soyut ya da somut bir kavramın yerine koyarak betimledikleri resim çalışmaları ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre şiddet içerikli programları daha az izlediklerini ve kız öğrencilerin şiddet içerikli programlarda yer alan olumsuz davranışlardan etkilenmediklerini ortaya koymuştur. Diğer taraftan erkek öğrencilerin bu tarz programlardaki olumsuz davranışları günlük yaşamlarında model aldıkları ve zor durumda kaldıklarında programlarda izledikleri şiddet içerikli davranışlara başvurdukları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda çocukları ve gençleri medyanın olumsuz etkilerinden korumayı amaçlayan medya okuryazarlığının, okul öncesinden itibaren çocukları bilinçlendirmek amacıyla tüm yaş gruplarının seviyelerine uyarlanarak zorunlu bir ders olarak okutulması gerektiği düşünülmektedir.


ABSTRACT
The aim of the research is to determine how secondary school students' attitudes towards violent programs are related to personality characteristics and reflected in the pictures they draw. The research was conducted with convergent parallel design from mixed method research designs. The study group of the research is composed of 127 (61 female, 66 male) secondary school students who are studying in 5th, 6th, 7th and 8th grade of a secondary school in the Black Sea Region. Quantitative data were obtained by using the attitude scale towards violent programs developed by the researcher while qualitative data were obtained by drawing an abstract or concrete concept that students likened to their personality characteristics. The results of the research show that female students are less exposed to violent programs than male students and those female students are not affected by negative behaviors in violent programs. On the other hand, it has been found that male students partially model negative behaviors in such programs in their daily lives and violent behaviors they watch in programs when they are in difficult situations. It is thought that media literacy aiming to protect children and adolescents from adverse effects of the media in line with the results of the study should be taught as a compulsory course by adapting to the levels of all age groups in order to raise awareness of the children from the beginning of the school.


ANAHTAR KELİMELER: Şiddet içerikli programlar, kişilik özellikleri, çocuk resmi


KEYWORDS: Violent programs, personality characteristics, children's picture


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education