Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programlarının Birleştirilmesine İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri


The Opinions of Faculty Members about Noncategoric Special Education Program


Dr. Öğr. Üyesi Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ, Arş. Gör. Ayşenur ÇELİK, Arş. Gör. Selma TUFAN & Arş. Gör. Banu KARAAHMETOĞLU


ÖZET
Bu çalışmada özel eğitim alanında görev yapan öğretim üyelerinin birleştirilmiş özel eğitim programına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış veri toplama aracı araştırmacılar tarafından ilgili alanyazın incelenerek geliştirilmiş ve araca ilişkin alanında uzman 3 öğretim üyesinden görüş alınmıştır. Görüşme formu kullanılarak 12 öğretim üyesiyle birebir görüşme yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretim üyeleri engel gruplarına göre ayrıştırılmış lisans programlarının en fazla uygulamalı dersler, atama, müfredat ve nitelik konularında eksikliklerinin olduğunu belirtmiştir. Birleştirilmiş özel eğitim lisans programının atama ve müfredat konularında bazı eksiklikleri giderdiği ancak, bu programın da öğretim elemanı yetersizliği, içeriğin belirsiz olması, nitelik kaygısı ve alt yapı konularında eksikliklerinin olduğu üzerinde durulmuştur. Öğretim üyelerinin birleştirilmiş programa ilişkin en fazla öğretim elemanı yetiştirilmesi, işbirliği yapılması, alt yapının geliştirilmesi ve uzmanlaşma konularında önerilerde bulundukları görülmüştür. Elde edilen bulgular, ilgili alanyazın ve ülkemizdeki özel eğitim öğretmeni yetiştirme sistemi kapsamında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was determining the opinions of faculty members about the noncategoric special education program. For data collection, a semi-structured interview form was developed based on review of literature and expert opinions. Three writers of this paper interviewed individually with twelve lecturers. The data were analyzed using content analysis which is a technique used in qualitative research. The results revealed that lecturers had found categoric program insufficient about applied courses, appointment, curriculum and quality. And lecturers thought that noncategoric program solved the problems about appointment and curriculum, but this program had different problems like undermanned universities, unclear content, concerns about quality and insufficient substructure. The suggestions about noncategoric program suggested frequently by lecturers were intercollegiate collaboration, substructure improvement and spesialisation. The findings are discussed within the context of the relevant literature. recommendations for future research are presented.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen yetiştirme, program değişikliği, özel eğitim, özel eğitim öğretmenliği lisans programları, öğretim üyesi görüşleri


KEYWORDS: teacher training, curriculum change, special education, undergraduate special education programs, faculty members opinion


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education