SÖZSÜZ YAKINLIK VE ÖĞRENME ALGISI: TÜRKİYE, ABD VE ÇİN’DE KÜLTÜRLERARASI BİR ARAŞTIRMA


NONVERBAL IMMEDIACY AND PERCEPTION OF LEARNING: A CROSS-CULTURAL SURVEY IN TURKEY, USA AND CHINA


Assoc. Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN, At All., , , , &


ÖZET
Bu çalışmada; üniversite öğretim elemanlarının sözsüz yakınlık becerilerinin, öğrencilerin bilişsel öğrenme algılarına etkisi, Richmond, McCroskey ve Johnson tarafından 2003 yılında geliştirilen “Sözsüz Yakınlık Gözlemci Ölçeğinin” kullanımı ile ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma, 26 soruluk Sözsüz Yakınlık Gözlemci Ölçeğinin alan yazınında “öğretim üyelerinin sözsüz yakınlık davranışları” ve “öğrencilerin öğrenme algıları” ilişkisini inceleyen kültürlerarası çalışmalardaki ilk kullanımını oluşturmaktadır. Bu durum, çalışma sonuçlarının kültürlerarası sözsüz yakınlık yazını açısından önemini artırmaktadır. Alan araştırması; Türkiye, ABD ve Çin’de İşletme Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulguları, sınıfta öğretim konusunda üstün başarılı olarak algılanan öğretim elemanlarının sözsüz yakınlık becerilerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Amerikalı ve Türk öğretim elemanlarının aynı düzeyde yüksek yakınlık davranışı sergilemelerine rağmen, Çinli öğretim elemanlarının yakınlık ölçeği değerleri göreceli olarak düşük çıkmıştır. Bunlara ek olarak, bulgular Türkiye ve ABD’de, öğretim elemanlarının sözsüz yakınlık davranışları ile öğrencilerin bilişsel öğrenme algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif düzeyde bir ilişkinin varlığını ortaya çıkarmıştır.


ABSTRACT
This study tries to find out the effects of university instructors’ nonverbal immediacy skills on the student perception of cognitive learning by using the “Nonverbal Immediacy Scale for Observers” (NIS-O) developed by Richmond, McCroskey and Johnson in 2003. The present study is the first use of 26-item NIS-O instrument in cross-cultural literature examining the relationship of “instructors’ nonverbal immediacy behaviors” and “student perception of cognitive learning”, which makes its findings rather important for the cross-cultural nonverbal immediacy literature. The survey was conducted with the participation of fourth year undergraduate business administration students from Turkey, USA, and China. Findings of the study showed that outstanding instructors in classroom teaching are rather competent in nonverbal immediacy skills. While American and Turkish instructors appeared to be immediate at the same level, Chinese instructors exhibited relatively low scores on immediacy scale. Findings also showed a statistically significant and positive correlation between instructors’ nonverbal immediacy behaviors and perceived cognitive learning level of students in Turkey and USA.


ANAHTAR KELİMELER: sözsüz yakınlık, sözsüz iletişim, bilişsel öğrenme, yüksek öğretim, öğretim elemanı, kültürler arası karşılaştırma çalışması.


KEYWORDS: nonverbal immediacy, nonverbal communication, cognitive learning, higher education, instructor, cross-cultural study.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education