Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stilleri


Teaching Styles Used by Teacher Candidates Studying in Physical Education and Alternative Teacher Certification Programs


Günay YILDIZER, İlker YILMAZ, Dilek YALIZ SOLMAZ & Deniz ŞİMŞEK


ÖZET
Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği programında öğrenim gören aday beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin alana özel öğretim stillerini kullanma tercihleri, düzeyleri ve stillere ilişkin değer algıları öğretmenlik eğitim programı ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmaya pedagojik formasyon sertifika programından 182 öğretmen adayı ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün son sınıfında öğrenimlerine devam eden 187 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada “Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları Anketi (BEÖÖSDAA)” ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemleri, MANOVA ve Ki-Kare testleri ile çözümlenmiştir. Her iki grupta da öğretmen merkezli stillerin en yüksek kullanım düzeyine sahip ve en fazla değer verilen stillerdir. Katılımcıların cinsiyetleri öğretim stilleri kullanma düzeyi ve stillere verilen değer açısından anlamlı bir fark oluşturmazken, eğitim görülen program anlamlı fark oluşturmuştur. Katılımcıların öğretim stillerini kullanma tercihleri incelendiğinde ise, öğretmenlik eğitim programlarında yer alan katılımcıların, formasyon sertifika eğitiminde yer alanlara göre “Komut” ve “Alıştırma” stilleri dışında kalan tüm stilleri anlamlı biçimde daha fazla tercih etmişlerdir. Beden eğitimi öğretmeni mesleki gelişimi ve öğretim programlarının etkin biçimde uygulanması açısından öğretmenlik sertifika programlarının alana özel öğretim yöntemlerine yönelik uygulamalara odaklanması ve alan uzmanlarının programlara destek sağlaması önerilebilir.


ABSTRACT
In this study, physical education and sport teacher candidates’, studying in physical education teaching program and alternative teacher certification program, use of teaching styles and their value perceptions of teaching styles by teacher education program and sex were examined. Participants were 182 teacher candidates in alternative teacher certification program and 187 teacher candidates in physical education and sports teaching department. “Physical education Teachers’ Use of Teaching Styles and Perceptions of Styles Questionnaire” was used as data collection tool. Obtained data were examined by descriptive statistics, MANOVA and Chi-square tests. Teacher-centered approaches were mostly used and mostly valued styles for both groups. Although sex did not affect the use and value of styles perceptions, teacher education program affected them. Examination of participants’ using preferences of teaching styles revealed that participants in physical education department prefer to use all styles more except for “Command” and “Practice” styles comparing to participants in alternative teacher certificate. It is suggested that instructors should focus on implementations of special teaching methods and subsidize alternative teacher certification programs by field expert for professional development of physical education teacher and designate instructional programs efficiently.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen eğitimi, pedagojik formasyon, beden eğitimi, öğretim stilleri, öğretim yöntemleri


KEYWORDS: Teacher education, alternative teacher certification, physical education, teaching styles, teaching methods


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education