Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Öğrenme Stratejileri ve Öğretmen Yeterlik Algıları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme


A Comparative Analysis Of Preservice Teachers’ Metacognitive Learning Strategies and Teacher Self-Efficacy Perceptions


Yard.Doç.Dr. Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK


ÖZET
Bu araştırmada, pedagojik formasyon eğitimi programı ve eğitim fakültesi lisans öğrencilerinin üstbilişsel öğrenme stratejileri ve öğretmen yeterlik algıları üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme yapılmıştır. Çalışma grubunu, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimini alan 190, Eğitim Fakültesi son sınıfta öğrenim gören 278 olmak üzere toplam 468 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği” ve “B Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin, öğretmen yeterlik algısı ve üstbilişsel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri yüksektir. Öğretmen yeterlik algısının cinsiyete göre değiştiği belirlenmiştir. Üstbilişsel öğrenme stratejileri, programa, cinsiyete ve bölümlere göre değişmektedir. Öğretmen öz-yeterlik algısı ile üstbilişsel öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki vardır.


ABSTRACT
In this study, a comparative study was conducted on metacognitive learning strategies and teacher self-efficacy perceptions of pedagogical formation program students and Faculty of Education undergraduate students. The study group consists of 468 students, 190 of which receive Pedagogical Formation Education, and 278 of which study in the final year of the Faculty of Education, at Muğla University, in the Spring Semester of 2014-2015. Correlation survey model was adopted in the study. The data of the study were collected with "Teacher Self-Efficacy Scale" and "Bilkent Learning Strategies Scale". According to the findings, Students have high levels of teacher self-efficacy perception and using metacognitive learning strategies. It was determined that the teacher self-efficacy perception changes according to gender. Metacognitive learning strategies vary by program, gender and department. It was found positive significant correlations between teacher self-efficacy perception and metacognitive learning strategies.


ANAHTAR KELİMELER: Üstbilişsel öğrenme stratejileri, öğretmen yeterlik algısı, pedagojik formasyon, öğretmen adayları


KEYWORDS: Metacognitive learning strategies, teacher efficacy perception, pedagogical formation, preservice teachers


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education