Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü


Predictive Power of Learning Styles on Primary School Pre-service Teachers’ Academic Achievement


Doç.Dr. Sabri SİDEKLİ & Arş.Gör. Eda AKDOĞDU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğrenme stillerinin sınıf öğretmeni adaylarının akademik başarılarını yordama gücünü belirlemektir. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim güz yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı dördüncü sınıfında öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken tüm bireylerin eşit seçilme olasılığının aynı olduğu basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Grasha-Reichman Öğrenme Stili Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının derslerinden aldıkları harf notları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ile araştırma sorularına cevap aranmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının baskın öğrenme stillerinin katılımcı, bağımlı ve bağımsız öğrenme stilleri olduğunu tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının çekingen, katılımcı ve bağımlı öğrenme stiline yönelik ortalamaları arasında cinsiyete göre anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Kadın öğretmen adaylarında bağımlı ve katılımcı, erkek öğretmen adaylarında çekingen öğrenme stillerinin baskın olduğu görülmüştür. Öğrenme stillerinin akademik başarıyı yordama gücünü belirlemek için yapılan regresyon analizi sonucunda ise altı öğrenme stili ile sınıf öğretmeni adaylarının akademik başarıları arasında anlamlı ve orta düzeyde bir çoklu ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrenme stilleri birlikte, akademik başarıdaki değişimin %36’sını açıklamaktadır. Sonuç olarak öğrenme stilleri akademik başarı üzerinde önemli bir yordayıcıdır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the predictive power of learning styles on primary school pre-service teachers’ academic achievement. Correlational research design has been used in accordance with the aim of the study. Study sample includes senior fourth-year pre-service teachers who study at Department of Primary School Teaching in Muğla Sıtkı Koçman University in 2014-2015 Fall Semester. Simple random sampling method has been preferred for sampling which allows all individuals the equal possibility of participation. The data of the study were obtained using the "Grasha-Reichman Learning Style Scale". In addition, letter grades used by primary school pre-service teachers are used. The research questions were answered with findings obtained from the research. As a result of the research, it was determined that dominant learning styles of primary school pre-service teachers are participant, dependent and independent learning styles. Furthermore, it was determined that there is a significant difference between the average of primary school pre-service teachers for avoidant, participant and dependent learning style according to gender. It was observed that dominant learning styles of female pre-service teachers are dependent and participant while dominant learning style of male pre-service teachers is avoidant learning style. As a result of the regression analysis conducted to determine the predictive power of learning styles on academic achievement, it was found out that there are significant and moderate multiple correlations between the six learning styles and the academic achievement of the primary school pre-service teachers. Along with this, learning styles together account for 36% of the change in academic achievement. As a result, learning styles are an important predictor of academic achievement.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme stilleri, akademik başarı, sınıf öğretmeni adayları


KEYWORDS: Learning style, academic achievement, primary school pre-service teachers


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education