KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ


THE EFFECT OF SELF-DIRECTED LEARNING ON THE SUCCESS, READİNESS, ATTİTUDES TOWARDS LABORATORY SKİLLS AND ANXİETY İN LABORATORY


Dr. Fatma ALKAN & Doç. Dr. Emine ERDEM


ÖZET
Bu çalışma kendi kendine öğrenmenin kimya laboratuvarında öğrenci başarısına, laboratuvarda kendi kendine öğrenme hazırbulunuşluğuna, laboratuvar becerilerine yönelik tutuma ve kimya laboratuvarı endişesine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 5. sınıfında öğrenim gören 33 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada tek grup için ön test–son test araştırma deseni kullanılmıştır. Laboratuvarda kendi kendine öğrenme proje tabanlı öğrenme süreci işleyişine göre planlanmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak için “Kimya Başarı Testi”, “Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği”, “Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum Ölçeği”, “Laboratuvarda Kendi Kendine Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın hipotezleri bağımlı örneklem t-testi ve çoklu regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Araştırmanın sonuçları laboratuvarda kendi kendine öğrenmenin öğrencilerin kimya başarıları, laboratuvarda kendi kendine öğrenme hazırbulunuşluğu ve kimya laboratuvarı endişeleri üzerine anlamlı bir katkısı olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
This study has been carried out to determine the effect of self directed learning on student’s success, self-directed learning readiness in laboratory, attitudes towards laboratory skills and chemistry laboratory anxiety in chemistry laboratory. Sampling group of the study is composed of 33, 5th grade students studying at Hacettepe University, Department of Secondary Science and Mathematics Education, Chemistry Education Programme. Research pattern of pre-test post-test has been used in the research for one group. Self directed learning in laboratory has been planned according to the process of project based learning. “Chemistry Success Test”, “Chemistry Laboratory Anxiety Scale”, “Attitude towards Laboratory Skills Scale” and “Scale of Self-Directed Learning Readiness in Laboratory” have been used to collect data. Hypotheses of the study have been test using dependent sample t-test and multiple regression analysis. The results of the study have demonstrated that self-directed learning in laboratory has a meaningful contribution to chemistry success, self-directed learning readiness in laboratory and chemistry laboratory anxiety of students.


ANAHTAR KELİMELER: Kendi kendine öğrenme, laboratuvarda kendi kendine öğrenme, laboratuvar endişesi, laboratuvarda kendine kendine öğrenme hazırbulunuşluğu, laboratuvar becerilerine yönelik tutum.


KEYWORDS: Self-directed learning, self-directed learning in laboratory, laboratory anxiety, self-directed learning readiness in laboratory, attitude towards laboratory skills.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education