Yükseköğretimde Yardımsever Liderlik ve Kişilerarası Sapkın Davranışlar


Benevolent Leadership and Interpersonal Deviant Behaviors in Higher Education


Doç. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı yükseköğretimde yardımsever liderlik ve kişilerarası sapkınlık arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide psikolojik sermaye ve psikolojik sahiplik kavramlarının aracılık rollerini araştırmaktır. Bu çalışmanın örneklemini İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Samsun, Kayseri, Erzurum ve Gaziantep’te tesadüfi küme örneklemesi yöntemi ile seçilmiş olan 13 üniversitedeki 1190 öğretim üyesi ve onların bölüm başkanları oluşturmaktadır. Çalışma Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Öğretim üyelerinin psikolojik sermaye, psikolojik sahiplik ve yardımsever liderlik algılamaları sırasıyla Luthans, Youssef ve Avolio (2007) tarafından geliştirilen “Psikolojik Sermaye Ölçeği”, Avey, Avolio, Crossley ve Luthan (2008) tarafından geliştirilen “Psikolojik Sahiplik Ölçeği” ve Cheng, Chou ve Farh’ın (2000) “Yardımsever Liderlik Ölçeği” kullanılarak ölçülmüştür. Bölüm başkanlarının kişilerarası sapkınlık algılamalarını değerlendirmek için Bennett ve Robinson’un (2000) “Kişilerarası Sapkınlık Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuçlar yardımsever liderlik ile kişilerarası sapkınlık davranışı arasında olumsuz ve önemli bir ilişki ve bu ilişkide psikolojik sermaye ve psikolojik sahiplik kavramların tam aracılık rolleri bulunduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
This study examines the relationship between benevolent leadership and interpersonal deviance and the mediating effects of psychological capital and psychological ownership on that relationship in higher education. The study sample included 1190 faculty members along with their department chairs in 13 universities selected by the cluster random-sampling method in İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Samsun, Kayseri, Erzurum and Gaziantep. It was completed in January - February 2017. Faculty member’s perceptions of psychological capital, psychological ownership and benevolent leadership were measured using “the Psychological Capital Questionnaire” developed by Luthans, Youssef, & Avolio (2007), “the Psychological Ownership Scale” developed by Avey, Avolio, Crossley, & Luthans (2008) and Cheng, Chou, & Farh’s (2000) “Benevolent Leadership Scale” respectively. Bennett and Robinson’s (2000) “Interpersonal Deviance Scale” was used to assess department chair’s perception of the interpersonal deviance. Results revealed a significant negative relationship between benevolent leadership and interpersonal deviance and fully mediating effects of psychological capital and psychological ownership on that relationship.


ANAHTAR KELİMELER: Yardımsever liderlik kişilerarası sapkınlık, psikolojik sermaye, psikolojik sahiplik


KEYWORDS: Benevolent leadership, interpersonal deviance, psychological capital, psychological ownership


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education