İŞİTSEL EDİMSEL ANLAMA: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA


AURAL PRAGMA-LINGUISTIC COMPREHENSION: A LONGITUDINAL STUDY


Assist. Prof. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ


ÖZET
Bu boylamsal çalışma iki aşamalıdır: 2007-2008 öğretim yılında tamamlanan ilk aşamada ikinci dil öğreniminde edimsel anlama seviyelerini araştırılmıştır (Alagözlü ve Büyüköztürk, 2009). 2010-2011 akademik yılının ikinci döneminde gerçekleştirilen ikinci aşamada ise iletişimsel yetinin edimsel boyutuna sınırlı kalarak, aynı öğrencilerin edimsel anlama seviyeleri, Tek Grup Öntest-Sontest Araştırma Modeli kullanarak üç buçuk yıllık yapılandırılmış öğretim süresi sonucunda bir kez daha ölçülmüştür. Bu ikinci ölçümün amacı, yapılandırılmış öğrenimin öğrencilerin işitsel edimsel anlamalarında, yani ikinci dilde sözeylemleri ve konuşma sezdirilerini anlamada herhangi bir gelişme veya değişme gösterip göstermediklerini araştırmaktır. Her iki ölçüm tek örneklem t-test ile karşılaştırılmış ve sonuçlar, sözeylemleri ve konuşma sezdirilerini içeren dinleme edimsel anlama seviyelerinde ön test ve son test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0,05) bulunmadığını göstermiştir.


ABSTRACT
This longitudinal study has two phases: The first phase completed in 2007-2008 academic term was an attempt to probe into pragmatic comprehension levels of second language (L2) learners as measured by the recognition of speech acts and conversational implicatures (Alagözlü & Büyüköztürk, 2009). Using One Group Pretest-Posttest Research Design and considering the first measurement as a pretest, in the second phase of the study conducted in 2010-2011 academic year, pragmatic comprehension levels of the Turkish learners of English are tested once more after three and a half years of formal instruction with a paired t-test of pre and post-scores of the same learners, which did not indicate a statistically significant difference between the scores (p>0,05), therefore, an improvement between the scores of two measurements of pragmatic comprehension of speech acts and conversational implicatures in aural discourse.


ANAHTAR KELİMELER: İşitsel edimsel anlama, boylamsal çalışma, sözeylemler, Konuşma sezdirileri.


KEYWORDS: Aural Pragma-linguistic comprehension, longitudinal studies, speech acts, conversational implicatures

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education